پورعلي:صنعتنفتتكرقميميشود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مگنــو باتيســتا هافبــك برزيلي فصل گذشــته گســترش فــوالد تبريز كــه به صنعتنفــت آبادان رفــت تا بار ديگر شــاگرد فراز كمالوند شود، درباره حضور در برزيل ايران ميگويد: «خيلي خوشــحالم دوباره به ايران برگشــتم و ميتوانم در يك تيــم ايراني ديگر بازي كنم. مــن در برخي از تيمهــاي ايراني بودم و خاطرات خوبي از اين كشور دارم. مردم ايران بــه آبادان ميگويند «برزيل ايران»؛ من هم برزيلي هستم و با حضور در آبادان احساس غربت نميكنم چون مردم آبادان هموطنان من هستند. پس از جدايي از گسترش فوالد، فراز كمالوند بــه من زنگ زد و گفت بيــا آبادان. من هم با توجه به شناختي كه از او داشتم، پيشــنهاد او را قبول كردم.» باتيســتا با اشــاره به جدايياش از گســترش فوالد ادامه ميدهــد: «من يــك فصل ديگر هم با گســترش فوالد قرارداد داشتم و ميخواستم در تبريز بمانم. تا چند وقت پيش هم نميدانســتم بايد از گسترش فوالد بروم اما دوســتانم بــه من گفتند سرمربي جديد تو را نميخواهد. اميدوارم روزهاي خوبــي كه با فراز داشــتم، در صنعتنفت هم ادامه پيدا كند.»

امين پورعلي مدافــع جديد صنعتنفت آبــادان كه انگيــزه زيادي بــراي خودنمايي در ليگ برتــر دارد، اين روزهــا در تمرينات زردپوشــان خوزســتاني خيلي خوب نشــان ميدهــد تا خيليهــا اميدوار به درخشــش او در ليــگ هفدهم شــوند. پورعلي در رابطه بــا حضــور در صنعتنفت آبــادان ميگويد: «دوست داشتم در ليگ هفدهم در كنار فراز كمالوند و براي هــواداران صنعتنفت آبادان بازي كنم. تمرينات ســخت و پرفشــاري را در كردان كرج پيگير هســتيم و با اين شكل تمرينها و اضافه شدن بازيكنان جديد روز به روز بهتر ميشويم. وضعيت جسماني بازيكنان اين روزها خوب اســت و فكــر ميكنم بعد از اردوي كردان و تركيــه به آمادگي صددرصد برســيم.» مدافع جديد صنعتنفت آبادان به شــرايط تمريني اين روزهاي تيمش اشــاره ميكند و ادامه ميدهــد: «كمالوند از مربيان باســابقه فوتبال ايران اســت كــه اين روزها به وضوح شــاهد تمرينات خــوب و به روز او هســتيم. از چند سال گذشته هميشه دوست داشــتم در صنعتنفت آبادان بازي كنم و اين اتفاق امســال محقق شد. با وجود اينكه چند پيشــنهاد مالي بهتر داشتم اما دوست داشتم در كنــار كمالوند و براي مــردم آبادان بازي كنــم.» امين پورعلي در رابطــه با اينكه فكر ميكنــد صنعتنفت آبــادان در ليگ هفدهم چه عنواني به دســت ميآورد، بــا اميدواري ميگويد: «اين قول را به مردم آبادان ميدهم كه رتبه تك رقمــي كمترين نتيجه احتمالي است كه در ليگ هفدهم كسب ميكنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.