پورموسوي: نميدانم چرا مسير انصاري از خارج به داخل تغيير كرد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســيروس پورموسوي، شرايط جديدي را در فوالد تجربه ميكند. او تا كنون در فصل نقل و انتقاالت عملكرد خوبي داشته و حاال بعد از يارگيري، در آستانه برگزاري اردوي ۱۱ روزه در زنجان اســت. پورموســوي كه به اهداف بلند مدت خود در فوالد تأكيد دارد، درباره تمديد قرارداد با بازيكنان ســال گذشته، از جمله بختيار رحماني ميگويد: «۶ نفر از بازيكناني كه ســال گذشــته در فوالد حضور داشتند نامشان در فهرســت من بود. بختيار رحماني، ساســان انصاري، ايوب والي، يوسف وكيا، عبدا... كرمي و احمد عبــدا...زاده از بازيكناني بودند كه خواهان تمديد قرارداد با آنها بودم. درباره بختيار مشكل مالي بر سر راه تمديد قرارداد با اين بازيكن بود كه جاي نگراني ندارد. با ساســان انصاري نيز در ابتداي حضورم حرف زدم، او يك هفته از من زمان خواست تا فكر كند و اگر پيشنهاد خارجي به او نرسيد در فوالد بماند. نمي دانم چه شد كه يكباره مسير ساسان از خارج كشور به داخل كشور تغيير كرد!»

پورموســوي درباره ناكامــي در جذب طيبي و مانــدن زهيوي در اين تيــم تأكيد ميكند: «تمام بچهها با قيمتهاي خيلي خوب با تيم تمديد كردند و قــرارداد بســتند. در اين ميان عدهاي شــيطنت كردند. برخي ميگفتند فــوالد ميخواهد بازيكنان قديمي خود را از دســت بدهد و بازيكنان ميلياردي به خدمت بگيرد. همين اتفاقات باعث شــد تا طيبي از ما دور شود و پيشــنهاد مالي خوبي از پارس جم دريافت كرده و برود. از زهيوي تشكر ميكنم چرا كه با پيشنهاد يك ميليارد و ۰۰۶ ميليون توماني رو به رو بود و زماني كه در باشــگاه فوالد حضور داشت به او زنــگ زدند و مبلغ را افزايش دادند اما زهيوي پاي وعدهاي كه به ما داده بود ماند. واقعا اين رفتار او جاي تقدير دارد.»

ســرمربي فوالد خوزســتان با تاكيد بر حضور مثبت مبعلي ميگويد: «بازيكني مانند ايمان را هر تيمي دوســت دارد در اختيار داشــته باشد. اصال مهم نيست چه ســن و سالي دارد. او هميشــه بهترين بوده و يكي از ثمرههاي باشگاه فوالد است. ما خوشــحاليم كه توانســتيم ايمان را پس از ۲۱ ســال به تيم خودش بازگردانيم.» او با تأكيد بر بيزارياش از حواشــي، درباره اينكه گفته ميشــود در صورت ناكامي در هفتههاي نخست بايد منتظر بنرهاي اعتراض آميز هواداران باشد، ميگويد: «ايرادي ندارد! در اين ميان هواداران هســتند كه حق اعتراض دارند همانطور كه حمايت هم ميكنند. آنها بايد نگران آينده تيمشان باشند.»

كاپيتان رجبزاده در جمع سبزپوشان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.