همه دوست دارند با قلعهنويي كار كنند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

وحيــد شيخويســي دروازهبان فصل گذشــته استقالل خوزستان كه هنوز يك فصل ديگر با اين تيم قرارداد دارد، خيلي وقت اســت كه اعالم كرده نميخواهد در اهواز فوتبالش را ادامه دهد. شيخويســي ظاهرا با مشكلي مواجه شده كه به خاطر آن از مسووالن باشگاه استقالل خوزستان قول دريافت رضايتنامــهاش را گرفته اما مســووالن اين باشــگاه تغيير كردند تا او همچنان بالتكليف بماند. شيخويســي كه ظاهرا از سوي ذوبآهن اصفهان پيشنهاد دارد، در مــورد اينكــه گفتــه ميشــود در فهرســت اميــر قلعهنويي قــرار دارد، ميگويد: «هيچكــس از ذوبآهن با من تماس نگرفته و هيــچ مذاكرهاي در اين مورد نداشتهام. البته اگر واقعا در فهرست قلعهنويي باشــم باعث خوشــحالي است همه دوست دارند با مربي مثل قلعهنويي كار كنند البته همه بازيكنان هم دوســت دارنــد زير نظر مربي مثل عبدا... ويســي هــم كار كنند. با اين حــال من از طريق سايتها و رسانهها فهميدم كه قرار است به ذوبآهن بروم!»

دروازهبان آبيهــاي اهوازي ظاهرا با وجــود اينكه قبال خيلي اصرار داشــت از اين تيم جدا شــود اما اين روزها به خاطر صحبتهاي ويسي بدش نميآيد در اين تيم اهوازي بماند و فوتبالش را ادامه دهد: «من با استقالل خوزستان قرارداد دارم و مسووالن هم قول دادهاند مشكالت باشگاه حل شــود و من هم به باشگاه گفتهام اگر مشكالت حل شود در خدمت آنها خواهم بود وگرنه بايد به دنبال رضايتنامه باشم.»

وحيد شيخويســي در مورد انتشــار عكسي از پل خواجو در اصفهان ميگويد: «من براي انجام كار شــخصي به اصفهان رفته بودم و به خانه دوستم رفتم و عكسي هم از اصفهان منتشــر كردم. اكنون هم در تهران حضــور دارم. اتفاقا در اصفهان بودم كه افشــين حيدري مديركل ورزش و جوانان اســتان خوزستان با من تماس گرفت و گفت مشكالت حل ميشود. من هم اميدوارم مشكالت استقالل خوزستان حل شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.