پارس جنوبي، شاداب و آماده براي ليگ برتر

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم پــارس جنوبي جــم از ابتداي خردادماه بــراي برگزاري اردوي تداركاتي به تهــران آمــده و در پژوهشــگاه نفت تمريناتشان را پيگيري ميكند. اين تيم كه نسبت به ســاير تيمهاي ليگ برتري كار خــودش را زودتر آغاز كرده، تمرينات بدنسازيشــان را زير نظر مربي بدنســاز پيگيري ميكنند. بازيكنان پارس جنوبي كه در شــرايط روحي خوبي قــرار دارند، صبحها به كار بــا وزنه و بعد از ظهرها در چمن پژوهشگاه نفت به بدنسازي با توپ ميپردازند. به گفتــه عبدالرحيم خطيب سرپرســت پــارس جنوبــي، آب و هواي تهران در باالترين دما، مشابه آب و هواي شهرستان جم است و آنها به خاطر اينكه ورزشــگاه و محل تمرين اين تيم در جم در حال بازســازي براي شــركت در ليگ برتر است، اردويشــان را در تهران برگزار كردهاند.

او همچنين درباره شرايط آب و هوايي شهرســتان جم براي ميزباني در ليگ برتر ميگويد: «شهرســتان جم به خاطر اينكه در ارتفــاع ۰۰۸ متري از ســطح دريا قرار گرفته، نســبت به بقيه شــهرهاي جنوب كشــور در ارتفــاع باالتري قــرار دارد، به همين دليل خيلي خوش آب و هوا اســت و دماي هواي آن در اين فصل ســال حدود ۰۴ درجه سانتيگراد و برخي اوقات شرجي اســت و داراي هواي خنكتري نســبت به اهواز و آبادان اســت.» سرپرست تيم پارس جنوبي همچنين درباره مراحل آمادهسازي ورزشگاه تختي جم، ادامه ميدهد: «ما يك ماه جلوتر چمن ورزشــگاه را بــه پيمانكار چمــن ورزشــگاه آزادي ســپرديم. چمن مصنوعي در حال آماده شــدن اســت و در موعد مقرر آماده ميشــود. رختكنها هم بيشــتر كارهايــش انجام شــده و نهايتا تا ۰۱ روز ديگر آماده ميشــوند. كار پيســت ورزشــگاه هم ۸۲ خرداد شــروع شــده. با آقــاي رضاييان هم كــه صحبت ميكردم، كارهاي نور ورزشگاه انجام شده. از بيست و هشتم كارش را آغاز كرديم. احتماال مراحل آمادهسازي ورزشگاه زودتر از موعد به پايان ميرســد. اين نكته را هــم بگويم كه قطعا بازيهاي ليگ برتر در جم برگزار ميشود. همچنين در فاز دوم صندليگذاري و آماده كردن چمن دوم ورزشگاه در برنامههاي ما اســت. فعال در فاز نخســت، آيتمهايي كه فدراســيون فوتبال از ما خواسته را فراهم ميكنيم.»

خطيب با بيان اينكــه وزارت نفت از باشــگاه پارس جنوبي راضي است و معاون وزير نفت هم اين نكته را در جلسهاي كه با هم داشــتند گفته، درباره برنامههاي پارس جنوبي براي ادامه فعاليــت در بازار نقل و انتقاالت، ميگويد: «بايــد ببينيم، تارتار و كادرفني نظرشــان چه چيزي است. چند بازيكن در چند پست ميگيريم. قطعا تارتار بازيكنان مطرح و خوب از نظر فني را جذب ميكند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.