رويايي پورعليگنجي: بازي مقابل برزيل و نيمار در جام جهانی

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

صعود به جام جهاني را مرتضي پورعليگنجي براي نخســتين بار است تجربه ميكنــد. تجربهاي تازه كه اين مدافع مليپوش، هيجان لمس آن را اينطور به زبان آورده: «حتي وقتي ســوت پايان بازي با ازبكستان زده شد، باور نميكردم به جام جهاني رفتهايم. خيلي هيجانزده و خوشــحال بودم و االن هم اميدوارم با برزيل همگروه شويم تا بتوانم مقابل نيمار بازي كنم. اين آرزوي من در جام جهاني است.» پورعليگنجــي ســپس در حالي كه تالش ميكند هيجانزدگياش را پشــت حرفهايش پنهان كند، ادامه ميدهد: «خب اين يك آرزوي شــخصي اســت وگرنــه واقعا اهميتي ندارد كه در جام جهاني با چه تيمهايي همگروه شــويم. مهم اين اســت كه يك تيم باشــيم و بتوانيم از نام و اعتبار ايران دفاع كنيم. با اين حال خيلي اميدوارم اين شــانس را داشته باشيم كه با تيمهاي بزرگ و قدرتمند دنيا همگروه شــويم و بتوانيم خودمان را محك بزنيم چون با شكست دادن تيمهاي بزرگ اســت كه ميتوانيم فوتبال ايران را در دنيا سربلند كنيم. البته ميدانيم كه در جام جهاني همه بازيها ســخت است و هيچ تيمي بدون هدف نميآيد امــا اميدوارم براي اولينبار به مرحله حذفي صعود كنيم.» يكي از مهمترين داليل صعود به جام جهاني، اســتحكام خط دفاعي تيمملي بود كه حاال بهترين خط دفاعي جهان هم لقب گرفته است. پورعليگنجــي هم عضوي از همين خط دفاعي بــود كه حاال درباره موفقيتش ميگويد: «خدا را شــكر يكــي از اركان مفيد تيمملي بــودم. هر چند معتقدم كمترين سهم را در اين موفقيت داشتهام. در بازيهاي انتخابي جام جهاني هيچ گلــي نخورديم كه البته اين گل نخوردن حاصل تالش تمام تيم بود و اميدوارم اين روند در دو بازي باقي مانده تا جام جهاني هم ادامه داشــته باشــد. به نظر من كه كيروش در اين دو بازي هم كوتاه نميآيد چون در حال ركوردشــكني هســتيم. او همــه جوانب را در نظــر ميگيرد و حتي از يك پاس اشــتباه هم نميگذرد. ما هم همه سعيمان را ميكنيم تا نتيجه بگيريم و گل نخوريم.» خوشحالي امروز مرتضي پورعليگنجي يك دليل ديگر هم دارد و آن، اين است كه تيمملي با گلهاي دوستان صميمياش به جام جهاني رسيده: «براي سردار و مهدي خوشحالم چون آنها خيلي برايم عزيز هستند و از دوستان صميمي من به شــمار ميآيند. خدا را شكر ميكنم كه با گلهاي آنها به جام جهاني رفتيم. البته مهم، موفقيت تيمملي بود اما اينكه با گلهاي دو دوســت خوبم توانستيم به جام جهاني برويم، برايم خيلي لذتبخش بود.» شك ميكنيم اگر اين همصحبتي بدون تعريف و تمجيد از سرمربي تيمملي به نقطه پايان برســد: «كيروش تيمي ساخته كه در اين سالها همواره تيم اول آسيا بوده است. پوستاندازي و حضور جوانان در تركيب تيمملي نشان ميدهد كه او چه كاري براي فوتبال ايران انجام داده. االن هم با شرايط خوبي تيمملي را بــه جام جهاني برده و مطمئنم با اين وضعيت ميتوانيم در آينده لژيونرهاي زيادي در ســطح اروپا داشته باشيم. كيروش چند سال پيش با شرايط سختي تيم را به جام جهاني برد اما امروز كه ليگ و بازيكنانمان را شناخته، بيدغدغه به جام جهاني ميرويم كه اين خودش ثمره زحمات اين مربي اســت و نشــان ميدهد كه كيروش چه قدرتي دارد.» ديدار مليپوشــان با حســن روحاني هم به شــيريني صعود بــود كه مدافع مليپوش ايران دربارهاش ميگويد: « خوشحال شدم رييسجمهور را از نزديك ديدم. البته صحبت خاصي بين ما رد و بدل نشــد اما از اين مالقات احســاس خوبي داشــتم و اميدوارم آقاي روحاني بتواند روزها و سالهاي خوبي را براي مردم ايران بســازد.» از تيمملي ميگذريم تا برســيم به آينده فوتبالي مرتضي پورعليگنجي كه ميگويند الكســاندر نوري بازياش را پسنديده و هيچ بعيد نيست او را به بوندسليگا ببرد. موضوعي كه البته خود پورعليگنجي تاييدش نكرده: «خودم كه خبر ندارم اما اگر بحثمان جدي شود، حتما اطالعرساني خواهم كرد. البته مدير برنامههايم در حال رايزني و دريافت پيشنهادها است اما من تا 6 ماه ديگر با السد قرارداد دارم كــه ميتوانم با پرداخــت 500 هزار دالر از اين تيم جدا شــوم. با مدير برنامههايم صحبت ميكنم كه اگر صالح باشد به اروپا و به تيمي بروم كه بتوانم بازي كنم. البته ميتوانم در الســد هم بمانم اما قبل از جام جهاني بايد جايي باشم كه بتوانم بازي كنم. بايد بهترين تصميم را بگيرم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.