نفت ميبرد يا دايي؟

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

سال گذشته قانوني در ليگ برتر ايران اجرا شد كه طبق آن در صورتي كه بازيكني تا نيمفصل كمتــر از 50 درصد از مطالباتــش را دريافت كرده باشــد، ميتواند بدون توافق و حتي نياز به رضايتنامه، از باشگاهش جدا شود. چند بازيكن تيم نفت مثــل عليرضا بيرانوند و همينطور سرمربياش عليرضا منصوريان هم از همين قانون استفاده كردند كه با جدايي از اين تيم توانستند به پرسپوليس و استقالل بروند. امسال هم باشگاه نفت به دليل مشكالت متعدد مديريتي و مالي نتوانســت به بازيكنانش طبق قراردادهايي كه بسته بود، پرداختي داشته باشد و تعــداد زيادي از بازيكنان ايــن تيم بالفاصله پس از جام حذفي- كــه اتفاقا با قهرماني نفت به پايان رســيد- با استفاده از همان قانون جدا شده و به تيم ديگري پيوستند. حــاال اما گفته ميشــود كه ايــن قانون ملغي شده و ديگر هيچ بازيكني حق ندارد به صورت يكطرفه قرارداد خود را با باشــگاهش فســخ كند. البته اظهارات مســوول برگزاري مسابقات ليگ برتر- ســعيد فتاحي- و رييــس كميته تعيين وضعيت بازيكنان- روزبه وثوقاحمدي- در اين رابطه با هم تناقض دارد و هنوز مشخص نيست اين قانون واقعا لغو شده يا هنوز پابرجاست. هميــن موضوع باعث ســردرگمي باشــگاهها بخصــوص نفــت و بازيكنــان جداشــده و جداييطلب اين تيم شده است. اگر اين قانون هنوز لغو نشده باشد، نفت بازنده بزرگ فصل نقل و انتقــاالت خواهد بود و بايد در مدت باقي مانــده، تمام تالش خود را براي جايگزيني بازيكنان جدا شدهاش به كار بگيرد. حــال آنكه اگر اين قانون آنطور كه گفتهاند لغو شــده باشد، ســايپا و البته علي دايي تبديل به بازنده بزرگ نقل و انتقاالت ميشوند. اين تيــم چند بازيكن فصل قبــل نفت را كه قراردادشــان را يك طرفه فسخ كردهاند، جذب كرده و اگر اين بازيكنان مجبور به بازگشــت به نفت شوند، دايي بايد يك بار ديگر دست به كار شود و بازيكنان جديدي را به خدمت بگيرد كه براي او و باشگاه در اولويت او نبودند. هر چه هســت، با مشخص شــدن وضعيت اين قانون عجيب، از بين علي دايي و باشــگاه نفت يك طرف به شدت متضرر خواهد شد و ديگري ميتواند با خيالي راحت به اســتقبال فصل بعد برود. بايد ديد برنده جنگ بين دايي و باشــگاه نفت چه كسي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.