رفيعي،‌۷‌الخور‌م‌يشود؟‌

استقبال زودهنگام از حضور سروش در قطر

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

سروش رفيعي كه جدايياش از پرسپوليس قطعي شــده حاال در آستانه پيوستن رسمي به تيم الخور قطر اســت تا بــا چالش جديدي در فوتبال حرفهاي خود روبهرو شود. ويكي پدياي انگليســي زبان در اقدامي جالب توجه با انتشار خبــري عنوان كرد كــه رفيعــي در تيم الخور شــماره ۷ اين تيم را خواهد پوشــيد تا صاحب همان شمارهاي شود كه در پرسپوليس آن را بر تن میكرد. اين درحالي است كه سايت رسمي باشگاه الخور در اين رابطه هنوز خبري را منتشر نكرده و هنوز قرارداد رفيعي را به طور رســمي اعالم نكرده تا بخواهد شــماره پيراهن رفيعي در الخور مشــخص شــود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.