مظاهري‌با‌ذوب‌آهن‌قرارداد‌دارد

واكنش باشگاه اصفهاني به شايعات جدايي گلر مليپوش

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

طي روزهاي اخير بحث پيشــنهاد فنرباغچه به عليرضا بيرانوند گلر مليپوش پرسپوليس داغ شــده و برخي از رسانهها مدعي هستند كه در صورت جدايي بيرانوند از پرسپوليس، محمدرشيد مظاهري گلر ذوبآهن به پرســپوليس خواهد پيوســت. با اين حال باشگاه ذوبآهن در واكنش به اين شــايعات طي اطالعيهاي اعالم كرد: «رشــيد مظاهري دروازهبان تيم فوتبال اين باشــگاه اســت و يك فصل ديگر قــرارداد دارد.» روابط عمومي و امور بينالملل باشگاه فرهنگي ورزشي ذوبآهن در اطالعيهاي پيرامون برخي اخبار رسانههاي مختلف در ارتباط با محمدرشيد مظاهري دروازهبان مليپوش تيم فوتبال اين باشــگاه اعالم كــرد: «در پي برخي اخبار منتشــر شده پيرامون جدايي رشــيد مظاهري دروازهبان مليپوش تيم فوتبال ذوبآهن از باشــگاه ذوبآهن و درخواست باشگاههاي ديگر براي اســتخدام و به خدمت گرفتن ايشان، به اطالع ميرسانيم كه رشيد مظاهري دروازهبان تيم فوتبال باشــگاه، براي يك فصل ديگر با باشــگاه ذوبآهن قرارداد داشته و قرار نيست وي را به باشگاه ديگري بدهيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.