سرمربي‌سابق‌آزمون‌و‌عزت‌اللهي‌ جزو‌۰۵‌مربي‌برتر‌جهان‌در‌سال‌۷۱۰۲

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

سرمربي سابق تيم فوتبال روستوف روسيه جزو 0۵ مربي برتر فوتبال جهان در ســال ۷۱0۲ قرار گرفت. مجله فورفورتو انگليس 0۵ مربي برتر فوتبال جهان در ســال ۷۱0۲ را اعالم كرد كه قربان بردياف، ســرمربي فصل گذشــته روستوف روسيه موفق شد در رده سي و ششم قرار بگيرد. روســتوف دو فصل پيش به همــراه قربان بــردياف و دو بازيكن ايراني (آزمون و عزتاللهي) خود موفق شــد نايب قهرمان روسيه شود و سهميه حضــور در ليگ قهرمانان اروپا را كســب كند. اين تيم روســي در فصل گذشته نيز با درخشش ســردار آزمون، ستاره ايراني خود مقابل تيمهاي بزرگي مانند اتلتيكو مادريد و بايرن مونيخ نتايج قابل قبولي كســب كرد. قربان بردياف عالقه خاصي به ســردار آزمون دارد و تالش ميكند او را همراه خودش در تيمهاي مختلف به كار بگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.