عزت‌اللهي:‌شنيدم‌روبين‌كازان‌مرا‌مي‌خواهد

دل كيروش با ايران است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - امير اسدی ‪Amir Asadi‬

تمام ركوردها به نام اوست. سعيد عزت اللهي. هم دقايق بيشتري به نسبت ساير بازيكنان تيم ملي در زمين بوده و هم عنوان جوانترين بازيكن را به خود اختصاص داده. هافبكي كه در 21 سالگي با تيم ملي به جام جهاني صعود كرد تا اميدوار به آينده باشد. آيندهاي كه در روسيه براي او رقم خواهد خورد. عزتاللهي حدود يك هفته پس از صعود، تنها دغدغهاش انتخاب تيم بعدياش است. تيمي كه بتواند سعيد را تا جام جهاني در اوج حفظ كند. البته او با روستوف قرارداد دارد اما چند تيم ديگر از روسيه هم براي جذبش ابراز عالقه كردهاند.

بعد از گذشــت چند روز از صعود به جام جهاني، ايــن روزها بايد تيم بعدي ات را انتخاب كني. تصميمت را گرفتهاي يا فعال مشغول بررسي پيشنهادها هستي؟

مــن دو فصل ديگر با روســتوف قرارداد دارم. آنطور كه شــنيدهام قربــان بردي اف پس از حضــور در روبين كازان، تاكيــد كرده كه مرا ميخواهد تا در اين تيم بازي كنم. اولويتم تيمي است كه بتوانم بازي كنم و در تركيب اصلي قرار بگيرم.

كادر فني روســتوف تغيير كرده و اين ميتواند چالش جديدي براي تو، در صورت ادامه بازي در اين تيم باشد.

با جدايــي بــردي اف كادر جديدي در روســتوف روي كار آمده. مربيــان جديد مرا مد نظر دارند و حتي گفتهاند هر چه زودتر به اردوي پيش فصل اين تيم اضافه شــوم چون تا همين چند روز قبل در اردوي تيم ملي حضور داشــتم و مقابل ازبكســتان بازي كردم، از آنها خواستم بيشتر استراحت كنم و سپس تصميم بگيرم.

از خارج روســيه هم پيشــنهادي به دستت رسيده؟

خارج از روســيه فقط يك تيم بلژيكي با من صحبت كرد كه من پاســخ منفي دادم چون ميخواســتم در فصــل منتهي به جــام جهاني همين جا بمانم و در ليگ روســيه بازي كنم. با روســتوف قرارداد دارم و مديران اين باشگاه بايد در مورد من تصميم بگيرند.

بحث را به ســمت و ســوي تيم ملي ببريم. بعد از صعود مقتدرانه تيم ملي حاال همه انتظار حضور در دور دوم جام جهاني را از شما دارند. فكر نميكني توقع بااليي است؟

اگر برنامههــاي كيروش آنطــور كه او ميخواهد پيش برود و امكانات هم ايدهآل باشد، صعود از مرحله گروهــي جام جهاني غيرممكن نيست. تيم فوقالعادهاي در اختيار داريم. نزديك دو، سه سال است كه خيلي از ما كنار هم حضور داريــم و با خصوصيات فني هم آشــنايي كاملي داريــم. كيروش نيز نقاط ضعف و قوت تيم ملي را ميداند و سعي در پوشش آنها دارد. به همين دليــل معتقدم اگــر دغدغهاي از نظــر امكانات نداشته باشــيم صعود به دور حذفي جام جهاني دور از دسترس و بعيد نخواهد بود.

از نظر دقايق بازي ركورددار تيم ملي هستي و بيشــترين حضور را در زمين به خودت اختصــاص داده اي. انگار كه خيلي مورد اطمينان كيروش هستي.

خواســت خدا بود و اعتماد كيروش. هر چه در توان داشــتم گذاشتم تا بهترين عملكرد را در تركيــب تيم ملي به نمايــش بگذارم. بايد همين روند را ادامــه بدهم. ضمن اينكه به هيچ وجــه تمركزم را روي ركــورد نميگذارم و فقط ميخواهم بهترين بازيها را به نمايش بگذارم و براي تيم ملي مثمر باشم.

يك نكته از بازي ايران- ازبكســتان. تو و علي كريمي با شــمارههاي 6 و 14 در مركز خط هافبك تيم ملي حضور داشتيد. دو شمارهاي كه سالها بر تن جواد نكونام و آندرانيــك تيموريان بود. آن هم در همين پســت ها. اصال به اين نكتــه توجه كرده بودي؟

دقت كــردم و برايم جالب بــود كه اين اتفــاق رخ داده. اتفاقي كه البته بدون هماهنگي و خودجوش پيــش آمده بود. نكونام و تيموريان بازيكنان بزرگي بودند كه فعال زود اســت درباره جانشــيني آنها صحبت كنيم. ما خيلي جا داريم تا پيشــرفت كنيم و اميدوارم من و علي كريمي بيشــتر هماهنگ شويم و بازيهاي بهتري انجام بدهيم.

ايــن روزها بحث جدايــي كيروش و حضور او در تيم ملي استراليا مطرح است. وقوع اين اتفاق به ضرر تيم ملي نيست؟

صد در صد. راجع به اين مساله مسووالن فدراســيون فوتبال بهتر ميتوانند صحبت كنند. كيروش نتايجي تاريخي براي تيم ملي رقم زده. تيم ملي بدون گل خورده، بدون باخت و بهعنوان دومين تيم دنيــا به جام جهانــي صعود كرده. مهمتر از همه قبــل از اينكه بازيهاي مقدماتي به پايان برســد بــه جام جهاني صعــود كرديم. هميشه عادت كرده بوديم كه با اما و اگر به جام جهاني برويم. كارمان به روز آخر ميكشيد و اين حرفهــا كه اگر فالن تيــم 3 گل بخورد و ما 2 گل بزنيم ميتوانيم جــواز صعود به جام جهاني را كســب كنيم. اين بار اما اوضاع تغيير كرد و ما بدون استرس به جام جهاني رفتيم. پس جدايي كيروش قطعا به ضرر تيم ملي خواهد بود.

البته گفته ميشود او بعد از جام جهاني جدا خواهد شــد. اين نميتواند تهديدي براي حضور موفق ايران در روسيه باشد.

حضور كيروش و اجــراي برنامههاي او ميتواند تا ســالها فوتبال ايــران را بيمه كند. او حــاال برنامههاي ويژهاي براي تيمهاي پايه ايران هم دارد و اين يعني مســير رسيدن به موفقيت براي ما هموار و اصولي خواهد شــد. با اين نتايج فوقالعادهاي كه كــيروش در تيم ملي رقم زده و يكدلــي خاصي كه بهوجود آورده فكر نميكنم مسووالن به اين ســادگي از او بگذرند و تالشي براي حفظ ســرمربي تيم ملي انجام ندهند. اين را هم بگويم كه دل كيروش هم با ايران اســت و او بــه همين راحتيها تيم ملي را به حال خود رها نخواهد كرد.

من دو فصل ديگر با روستوف قرارداد دارم. آنطور كه شنيدهام قربان بردي اف پس از حضور در روبين كازان، تاكيد كرده كه مرا ميخواهد تا در اين تيم بازي كنم. اولويتم تيمي است كه بتوانم بازي كنم و در تركيب اصلي قرار بگيرم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.