زنگ خطر براي فوتبال ايران

استراليا کیروش را ميخواهد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســايت روزنامه «بريزبين تايمز» استراليا در گزارشي ويژه از نيمكت رهبري تيم ملي اســتراليا مدعي حضور كارلوس كیروش سرمربي فعلي ايران روي نيمكت تيم ملي اســتراليا پس از جام جهاني روســيه شد. بنا بر اين گزارش، آنژه پوستكوگلو سرمربي فعلي استراليا قصد مربيگري در خارج از اين كشــور را دارد به همين خاطر با پيشــنهاد تمديد قرارداد با كانگوروهــا مخالفت كرد تا از حاال گمانه زنيها براي انتخاب جانشــيني مناســب براي اين مربي پرافتخار و موفق كه استراليا را به مقام قهرماني آسيا رساند، آغاز شود.

در همين ارتباط ســايت اســتراليايي مدعي شد قرارداد كیروش با ايــران ماه جوالي آينده به پايان خواهد رســيد و اين مربي پرتغالي قصد تمديد قرارداد با فدراســيون فوتبال ايران را ندارد. از همين رو فدراسيون فوتبال اســتراليا اصرار دارد سرمربي ســابق رئال و دستيار فرگوسن در منچستر را روي نيمكت تيم ملي بنشاند.

در اين ســايت آمده اســت: «كیروش طي هفت ســال تيم ملي ايران را از رتبه 66 به رتبه 30 جهان و اول آســيا رســاند و در رنكينگ باالتر از سوئد و هلند قرار داد و براي دومين بــار پياپي به جام جهاني برد. ايران با كیروش بهعنوان اولين تيم آســيا و دومين تيم جهان بعد از برزيل به جام جهاني روسيه صعود كرد و در هشــت ديــدار گلي دريافت نكرد. كــیروش پيش از اين آفريقاي جنوبي و پرتغال را هــم به جامهاي جهاني 2002 و 2010 برده بود و بهترين گزينه براي هدايت استراليا از ديد روساي فدراسيون فوتبال است.»

سرمربي موفق پرتغالي علي رغم همه فراز و نشيبهايي كه در طول اين سالها در فوتبال ايران تجربه كرد، توانست تيم ملي را مقتدرانه براي دومين بار به جام جهاني برســاند؛ آن هم بهعنــوان تيم اول و در فاصله دو ديدار تــا پايان مرحله گروهي. اين در كنار ركــورد خيره كننده گل نخــوردن، صعود فوقالعاده ايران در رده بندي فيفا و تيم كم حاشــيهاي كه كیروش ســاخته، حاال او را به مركز توجهات در فوتبال آسيا تبديل كرده است؛ به طوري كه سرنوشت او بعد از پايان قراردادش با فدراسيون فوتبال ايران، مورد توجه بسياري از جمله فدراسيون فوتبال استراليا قرار گرفته است.

اســتراليا كه در جام ملتهاي آســيا 2015 به قهرماني رســيد، در مرحله مقدماتي جام جهاني در گروه B آســيا شــرايط چندان محكمي نــدارد و در حالي كه دو ديدار مقابل ژاپــن و تايلند پيش رو دارد، با 16 امتياز، پشت سر ژاپن )17( و عربستان ،)16( در رتبه سوم گروه قرار دارد.

ســيدني مورنينگ هرالد، يكي از معروفترين روزنامههاي اســتراليا نوشــت: «عليرغم مشــكالتي كه او با فدراســيون فوتبال ايران داشــت، دســتاورد كیروش با تيم ملي ايــران فوقالعاده بود. او اين تيم را از رتبه 66 رنكينگ فيفا به رتبه 30 رســاند؛ باالتر از هلند و سوئد و در رتبه اول تيمهاي آســيايي. با هدايت او، ايران به اولين تيم آسيايي تبديل شد كه به جام جهاني صعود كرد و در كل هم، بعد از برزيل، دومين تيمي اســت كه توانست به اين رقابتها برسد. آنها در 8 ديدار مرحله گروهي، يك گل هم دريافت نكردند.»

آنطور كه مشخص است، دســتاورد كیروش در ايران و تيمي كه او ســاخته، در 64 سالگي توجه مشتريان جديدي را به خودش جلب كرده اســت؛ به ويژه اينكه مربي پرتغالي با پذيرفتن پيشنهادي مانند پيشنهاد اســتراليا، احتماال بســياري از درگيريها و دردسرهايي كه در چند سال اخير تجربه كرد را ديگر نخواهد داشت.

ضمن اينكه براي اســترالياييها، كارنامه قابل توجه كیروش، عالوه بــر دوران حضورش در ايران، نكتهاي قابل توجه اســت؛ همانطور كه در گزارش سيدني مورنينگ هرالد هم به آن اشاره شده است: «كیروش كه با آفريقاي جنوبي و پرتغال هم به جامهاي جهاني 2002 و 2010 رسيد، سالها كمك سرالكس فرگوسن در منچستريونايتد بود. او همچنين يك فصل سرمربي رئال مادريد بود.»

با اين تفاســير ميتوان از حاال زنگ خطر را براي روساي فدراسيون فوتبــال ايران به صــدا در آورد چون همانطور كــه خود كیروش مدعي شــد ادامه فعاليتش در ايران بعد از جام جهاني قطعي نيســت. پيشنهاد استراليايي به اين مربي پرتغالي ميتواند او را براي ترك ايران بعد از شش، هفت سال وسوسه كند و شوك بزرگي به فوتبال ملي ايران وارد سازد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.