چمنيان: شايد با ايتاليا بازي كنيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

عبــاس چمنيــان ســرمربي تيــم نوجوانــان كه اين تيــم را آماده حضوري موفــق در جام جهانــي ميكند، در مورد افتتاح مركز فوتبال ايران ميگويد:«براي اولين بار همــه مربيان تيمهاي ملي كنار هم جمع شدند كه اتفاق بسيار خوبي بود. بر اســاس پلني كه مشخص شده وظايف تيمها در ســه گروه تبيين شد و همه در كنار هم حركت خواهند كرد. بر اســاس هرم رشد فوتبال تيمها به ترتيب به گروه C، گروه B و گروه A تقســيم شدند. هر گروه بايد موارد آموزشي خود را بگذراند و مسير پيشرفت را به صورت سازمان يافته و هماهنــگ براي اســتعدادهاي فوتبالي ايجاد كنند. فكر ميكنم اين طرح اجرايي شــود و بتوانيم از استعدادهايمان به نحو احسن استفاده كنيم. ردههاي سني 21، ‪16 51، 41، 31،‬ و 17 در گــروه C، رده ســني81، ‪20 91،‬ تــا 23 گروه B و از رده ســني باالي 23 ســال هم گروه A را تشــكيل ميدهند. طراح اين مساله كیروش اســت. اتاق هر گروه مشــخص شده و بايد همه برنامههايمان را سازمان دهــي كنيم تا بتوانيم همــه در كنار هم تحت عنوان ســازمان تيمهاي ملي كارها را به بهترين شكل پيش ببريم.»

ســرمربي تيــم نوجوانــان در مورد شرايط تيمش، ميگويد: «از روز پنجشنبه اردويمان را شــروع كرديم. تمركزمان را روي نقاط قوت و ضعف تيم در مسابقات چين قرار داديم. تمرينات به خوبي پيش ميرود و كارمــان را تا امروز در اين اردو دنبال ميكنيم. ايتاليا درخواستي را ارائه كرده است كه طي آن يك بازي دوستانه با تيم جوانان B ايتاليا و يك تيم باشگاهي اين كشور داشته باشيم. از سوي ديگر نياز به انجام بازي با تيمهاي آمريكاي جنوبي و آفريقا داريم كه بايد ديد چه ميشــود. اگــر بتوانيم مثل تيــم جوانان كه قبل از اعزام از تيم ســنگال دعــوت كرد و بازي دوســتانهاي انجام داد ما هــم دو تيم را دعوت كنيم از لحاظ تجربي و آمادهسازي به ما كمك زيادي ميكند.»

چمنيان صحبتهايش را اينگونه ادامه ميدهد: «در اردوي فعلي طاها شريعتي و محمد شريفي را به دليل حضور در اردوي سايپا در اختيار نداشــتيم. اين بازيكنان براي اولين بار بــه تيم جديد خود اضافه شــدند و بــا هماهنگي كه بــا علي دايي داشــتيم آنها در اردوي سايپا ماندند تا با تيم خود به هماهنگي برســند. در ادامه دســتمان براي برگزاري اردو بيشــتر باز ميشــود و ميتوانيم از همه ظرفيتهاي خود در راستاي رسيدن به آمادگي بيشتر استفاده كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.