دژاگه در دو راهي چين و يونان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بعد از قطعي شدن جدايي اشــكان دژاگه از ولفسبورگ شــايعههاي مختلفي درباره تيم آينده او منتشــر شده است. اولين شايعه به احتمال حضور اشكان در پرسپوليس برمي گشــت كه البته بعد از يكــي دو روز تكذيب شــد. حاال دو خبــر متفاوت درباره او بــه گوش ميرســد. گويا يك باشــگاه چيني پيشنهاد وسوســه انگيزي به بازيكن تيم ملي ايران داده و احتمال حضور او در شرق آسيا وجود دارد.

از طرف ديگر اين شايعه هم درباره اشــكان به گوش ميرســد كه شايد او بخواهد فوتبالــش را در يونان ادامه بدهد. پيش از اين شــجاعي و انصاري فرد گفته بودند كه قصد دارند براي فصل جديد 3،2 بازيكن را به يونان ببرند كه مشخص شده يكي از آنها حاجي صفي اســت و شايد دژاگــه نفر بعدي باشــد كه بخواهد فوتبالش را در يونان ادامه بدهد.

با توجه بــه قيمت باالي دژاگه به نظر ميرســد بخت تيمهاي چينــي براي جذب او بيشــتر از يونانيها باشد. در ليــگ چين، باشــگاهها هزينههاي بيشتري به نسبت يونان براي جــذب بازيكن انجــام ميدهنــد و همين موضوع باعث ميشود تا بخت دژاگه براي بازي در شــرق آسيا بيشتر از اروپا باشد.

دژاگــه پــس از انتقال عجيب به ولفســبورگ، تنها در دو بــازي براي اين تيم به ميدان رفت و همين باعث شد تا مديران اين باشگاه قرارداد او را تمديد نكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.