برد شيجياژونگ با قطبي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

شــيجياژونگ در ليگ يك چين موفق شــد در بــازي خانگــي برابر حريف خــود به پيروزي برســد و تا رتبه هفتم باال بيايد. افشــين قطبي سرمربي سابق تيم ملي ايران هدايت تيــم شــيجياژونگ را در ليــگ يك چين بر عهــده دارد، او اين هفته در بازي خانگي تيمش را برابر شانگهاي شنژين هدايت كرد و سه امتياز مهم خانگي را به دست آورد.

براي تيم قطبي در اين بازي گائو و جاكوب مولنگا گلزني كردند، با اين برد تيم شــيجياژونگ پــس از پايان هفتــه چهاردهم با 22 امتياز در رتبه هفتــم قرار گرفت، البته تيم قطبي تا رتبه دوم جدول تنها دو امتياز فاصله دارد. قطبي اميدوار است پس از يك فصــل ناموفق در بوريــرام تايلند در ليگ يك چين به موفقيت برســد و دوباره در ســطح قاره آســيا بازار كار براي خود به دست بياورد.

اگر قطبي فاصلــه دو امتيازي با تيم دوم جدول را جبران كند ميتواند به صعود و حضور در سوپرليگ چين اميــدوار شــود. اتفاقي بــزرگ براي سرمربي سابق پرسپوليس.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.