مدافع قطري در رادار آلكمار

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مدافع مليپوش تيم فوتبال السد قطر در رادار باشــگاه آلكمار هلند قرار گرفــت. بنا به گــزارش روزنامه الوطن قطــر، عبدالكريم حســن، مدافع تيم فوتبال الســد قطر با توجه به ســطح بااليي كه در فصل جاري از خود نشان داد در رادار باشگاههاي بزرگ خارجي قرار گرفته است.

ايــن مدافــع مليپــوش قطــر پيشــنهادي را از سوي باشــگاه آلكمار هلند دريافت كــرده ولي هنوز تصميم خود را درباره آيندهاش نگرفته اســت. پورعلــي گنجي در اين فصــل در كنار عبدالكريم حســن بســيار خوب ظاهر شد و با توجه به ديده شدن اين بازيكن قطري اين احتمال وجود دارد كه مدافع مليپوش كشورمان نيز در آينده از اين باشگاه قطري به اروپا منتقل شود.

عبدالكريم حســن در سمت چپ خــط دفاع بــازي ميكنــد و يكي از بهترين بازيكنان آســيا در اين پســت اســت. او دو ســال قبل و در مسابقات مقدماتي المپيــك كه در دوحه برگزار ميشد عنوان بهترين بازيكن مسابقات را به دست آورد و همزمان به تيم ملي بزرگساالن قطر نيز دعوت شد. او حاال از ليگ هلند پيشــنهاد بــازي دريافت كرده، از تيمي كه عليرضا جهانبخش، هافبك تيــم ملي ايــران را در اختيار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.