كارت بازي بدون گواهي مالياتي صادر نميشود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

رييــس امور مالياتي اســتان تهــران از جلســاتي كــه با ســازمان ليگ، فدراســيون فوتبــال و اعضاي كميســيون اصل 90 برگزار كــرده خبر داد و گفت توافق شــده تا يكي از شرايط قراردادهاي ورزشكاران قيد مبلغ مورد توافق باشد. محمدرضا نوري درباره تفاوت رقم درجشــده در قراردادهاي برخي از ورزشكاران و مبالــغ دريافتــي واقعي آنهــا ميگويد: «در گذشــته اين موارد وجود داشــت و ملموستر بود اما اكنون تا حدودي متفاوت شــده است. اين قراردادها اكنون بايد در ســايت فدراسيون فوتبــال نيز قرار بگيرد تا ماليات آنها به صورت شفاف تعيين شــود، ضمن آنكه در زمان ثبت قرارداد و صدور كارت مسابقات بهعنوان مجوز فعاليت ورزشــكاران بايد حتما گواهي مالياتي آنها نيز صادر شده باشد و بر اساس اين مجوز، سازمان ليگ اجازه صدور كارت بازي را خواهد داشــت. اگر اين مراحل طي نشود ما از طريق مراجع انتظامــي پيگيريهــاي الزم را انجام خواهيم داد.»

نــوري دربــاره ممنــوع الخروجي برخي ورزشكاران ميگويد: «يكي از اقدامات اجرايي براي وصول مطالبات مالياتي، ممنوع الخروجي بدهكاران مالياتي اســت كه از محدوديتهاي اجتماعي تلقي ميشود. ممنوع الخروجي براي همه افــراد جامعه كه بدهي مالياتي داشــته باشــند ممكن اســت درنظر گرفته شود و اين موضوع تنها مختص ورزشكاران نيست.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.