بيرانوند گزینه اول فنرباغچه

فنرباغچه‌رقم‌هنگفت‌درخواستی‌پرسپوليس‌برای‌رضایتنامه‌را‌م ‌یدهد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

ظاهرا‌قرار‌است‌تعدادي‌از‌ مسووالن‌فنرباغچه‌تركيه‌امروز‌ به‌ایران‌بيایند‌و‌مذاكرات‌جدي‌ خود‌را‌براي‌انتقال‌بيرانوند‌به‌ این‌باشگاه‌مطرح‌تركيه‌اي‌انجام‌ دهند.‌جالب‌اینكه‌گفته‌مي‌شود‌ آنها‌حاضرند‌حتي‌بيش‌از‌یك‌ و‌نيم‌ميليون‌یورو‌براي‌دریافت‌ رضایتنامه‌این‌دروازه‌بان‌پرداخت‌ كنند.‌همين‌مبلغ‌6‌ميليارد‌توماني‌ كه‌مي‌تواند‌بسياري‌از‌مشكالت‌ پرسپوليس‌را‌برطرف‌كند‌به‌ اندازه‌كافي‌باشگاه‌پرسپوليس‌ را‌وسوسه‌مي‌كند‌و‌چنانچه‌ فنرباغچه‌واقعا‌حاضر‌باشد‌این‌ مبلغ‌را‌براي‌دروازه‌بان‌ملي‌پوش‌ پرسپوليس‌بدهد‌حتما‌رقم‌قرارداد‌ او‌هم‌چشمگير‌است‌و‌حداقل‌ سه‌تا‌چهار‌برابر‌پولي‌است‌كه‌از‌ پرسپوليس‌‌خواهد‌گرفت.‌ بيرانوند ظاهرا به اين انتقال راضي اســت. او خوب ميداند اگر در جام جهاني بازي كند و بدرخشــد شايد پيشنهادهاي بهتري به دستش برســد اما از ســوي ديگر فنرباغچه هم يكي از دو باشگاه بزرگ و پرطرفدار تركيه است كه در ليگهاي اروپايي حضور دارد. مطمئنا او ميداند شايد پيشنهادي بهتر از اين نصيبش نشــود چرا كه هم فنر باغچه تيم بزرگي است و چالش بزرگي براي او خواهد بود هم پــول خوبي ميدهد. از طرفي اگر باشــگاه پرســپوليس هم به خواســتهاش برسد شايد با اين جدايــي راحتتر از حد تصور موافقت كند. شــايد تا قبل از اينكه خبر پيشــنهاد فنرباغچه به بيرانوند در رســانههاي تركيهاي بازتاب پيدا نمیكرد، نميشــد اين خبر را جدي گرفت اما حاال هم رسانههاي تركيهاي به اين مساله اشاره كردهاند هــم اينكه نمايندگان اين باشــگاه به تهران ميآيند تا شايد شرايط اين انتقال بزرگ را فراهم كنند. «چه كســي براي جانشــيني دروازهبان فنرباغچــه ميآيد؟ »اين تيتر خبري اســت كه سايت ســي اناي تركيه ديروز آن را منتشر كرده و به نظر ميرسد بايد بحث حضور بيرانوند در اين ليگ پرســتاره را جدي گرفت. پيش از اين روزنامههاي حريت و مليت اخباري در اين زمينه منتشــر كردهاند و حاال سي اناي تــرك نيز خبر حضور بيرانونــد را بهعنوان يك شــايعه جدي منتشر كرده است. به نوشته اين رسانه به نقل از مليت در پي مصدوميت فابيانو دروازهبان ذخيره تيــم فنرباغچه بيرانوند براي حضور در تركيب فنر مورد توجه مسووالن اين تيــم ترك قرار گرفته اســت و البته اگر قرار بر حضورش در اين تيم باشــد بايد براي حضور در تركيب اصلي با ولكان دميرل دروازهبان مليپوش و مشهور تيم ملي تركيه رقابت كند. بيرانوند در تركيه به پرتابهاي بلند و بازيسازياش مشهور شده و ســايتهاي ترك در خبرها و ويدئوهاي مختلفــي به ايــن خصوصيت منحصــر به فرد بيرانوند اشاره كردهاند. در اخبار رسانههاي ترك به اين موضوع اشاره شده كه دميرل قصد دارد بــه ليگ آمريكا بــرود و بيرانوند حتي ميتواند گزينــه پيراهن شــماره يك فنر باشــد. جالب اينكــه در روزنامه حريت خبري مبني بر حضور اوســپينا دروازهبان مليپوش كلمبيايي آرسنال نيز در فنر منتشــر شــده با اين تيتر كه «اگر بيرانوند نشد، اوســپينا را ميگيرند» كه همين نشــان ميدهد فنريها به بيرانوند اعتقاد دارند و دوست دارند او را جذب كنند. يك ماه پيش به نقل از وكيل بيرانوند شــنيده شــد باشــگاه فنرباغچــه با اين دروازهبان قــرارداد 800 هزار يورويي ميبندد (نزديك به 3 ميليارد تومان) اما در حال حاضر مبلغ پيشنهادي تركها مشخص نيست. البته پرســپوليس هم رضايتنامه او را با عددي كمتر از 1/5 ميليون يورو صادر نميكند. محمدعلي تركاشــوند مســوول نقل و انتقاالت پرســپوليس در اين باره ميگويد: «وكيل آقاي بيرانوند قبال از خواست اين تيم ترك خبر داده بود و اگر اين مســاله جدي باشــد و آنها به ما نامه بزنند در تهران پذيرايشــان خواهيم بود.» آخرين دروازهبانهايي كه طي دو ســه ســال اخيــر از فوتبال ايران به اروپــا رفتهاند عليرضا حقيقي، سوشــا مكاني و امير عابدزاده هستند كــه در ليگ دســته دوم پرتغال و نــروژ بازي كردهاند و هيچ كدام سرنوشــت چندان خوبي نداشــتند يا حداقل اينكه شرايط برايشان بهتر نشد. در سالهاي گذشــته هم از بين گلرهاي ايراني نيما نكيســا به ليگ يونان رفته بود كه او هم انتخاب اشــتباهي داشت. جالب اينكه همه اين دروازهبانها بازيكن پرســپوليس بودهاند و بعد از رفتن به اروپا سرنوشت خوبي نداشتهاند امــا بيرانوند امروز بهعنــوان دروازهبان اول تيم ملي پيشنهاد گرفته و البته يك تيم بزرگ و پر ستاره خواهان اوست. بيرانوند در صورت فراهم شــدن اين انتقال ميتواند هم به ناكامي چهار دروازهبان قبلي پرســپوليس در اروپا پايان دهد هم در آســتانه جام جهاني تبديل به يك چهره بينالمللي شود.

شاید‌تا‌قبل‌ از‌اینكه‌خبر‌ پيشنهاد‌فنرباغچه‌ به‌بيرانوند‌در‌ رسانه‌هاي‌تركيه‌اي‌ بازتاب‌پيدا‌كند،‌ نمي‌شد‌این‌خبر‌ را‌جدي‌گرفت‌اما‌ حاال‌هم‌رسانه‌هاي‌ تركيه‌اي‌به‌این‌ مساله‌اشاره‌ كرده‌اند‌هم‌اینكه‌ نمایندگان‌این‌ باشگاه‌به‌تهران‌ مي‌آیند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.