بازگشت پرسپوليس به نقطه اول

پرسپولیس – االهلي ساعت 22 در مسقط

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

بعد از دو ســه هفته مذاكره، ســفر و رايزني پرسپوليس نتوانست يكي از كشــورهاي آسياي ميانه و غربی در آســيا را براي ميزباني از االهلي عربســتان انتخاب كند و به خانه اول يعني همان مسقط عمان برگشــت. دوهفته پيش بود كه مهدي تاج به طاهري اعالم كرد بهتر است در يكي از كشــورهاي تاجيكستان و تركمنســتان ميزبان تيم سعودي باشند اما وقتي مشخص شد اين دو كشور مشكالتي از جمله زمين مســابقه دارند باشگاه پرسپوليس ســراغ قرقيزستان رفت كه با وجود سفر نمايندگان، ورزشگاه بيشكك هم از سوي برانكو تاييد نشد.

حاال قرار اســت پرســپوليس باز هم در مســقط ميزبان نماينده عربستان باشــد. البته جاي اميدواري است كه نه االهلي اندازه الهالل طرفدار دارد كه برايش مشكلساز شود هم اينكه بازي ساعت 10 شب برگزار ميشود كه اميدواريم هواي شرجي و گرم آخر مردادماه مسقط بازيكنان پرسپوليس را آزار ندهد.

پنــدار خمارلــو مدير روابــط عمومي باشــگاه پرســپوليس در اين باره توضيح ميدهد: «در شــروع اين پروژه عمان را در برنامه قرار نداده بوديم. كشــورهايي چون گرجستان، آذربايجان، اوكراين و ارمنستان هم بــا عضويت در يوفا نميتوانســتند در گزينههاي ما باشــند چون بــازي بايد در كشــوري انجام شود كه عضو كنفدراسيون فوتبال آسيا باشــد. بر همين اساس سراغ گزينههاي ديگري در آســياي ميانه رفتيم. با توجــه به برآوردهاي اوليــه چند گزينه انتخاب شدند. نامه نگاري و رايزني با اقدام بخش بينالملل فدراسيون صورت گرفت. چند فدراســيون مثل ازبكستان و تركمنستان به چند مرحله نامه نگاري اصال پاســخ ندادند. در اين ميان البته بايد يادآوري كنم كــه ازبكها پيش از اين مقابل درخواســتي مشــابه براي بازي تيمهاي اســتقالل تهران و خوزستان پاســخ منفي داده بودند. كشور قرقيزستان تنها گزينهاي بود كه نسبت به اين امر پاسخ مثبت داد.

به اين ترتيب من و آقاي تركاشوند براي بررسي امكانات و مذاكرات راهی بيشــكك شديم و در آنجا شاهد اســتقبال از اين امر بوديم. در جريان بازديد شــرايط امنيتي و هتلها خوب بود اما زمين مســابقه اصال شــرايط مناسب نداشــت كه فيلم آن نيز موجود است. زمين در بعضي نقاط چمن نداشت و بدتر اينكه ناهمواريها و چالههاي زيادي داشت.»

خمارلو ادامه داد: «زمين براي بازي، بايد به شــكل جدي ترميم ميشد. در جلســهاي كه با نايب رييس و دبير كل فدراسيون فوتبال قرقيزستان داشتيم، موضوع را مطرح و حتي اعالم آمادگي كرديم كه كمك كنيم ولــي واقعيت اين بود كه از ســوي مقابل تضمين وجود نداشــت. ما هم زمان نداشــتيم كه مثال يك ماه ديگر بازديد داشــته باشــيم تا در صورت نياز بتوانيم تصميم جديــدي بگيريم چون بايد جواب قطعي را امروز (سهشــنبه) به كنفدراســيون ميداديم. ما روي گزينههايي مثل قطر و لبنان هم فكر كرديم. در قطر ورزشــگاه السد كه داراي سيســتم تهويه است، مد نظر بود كه عربستانيها با آنها هم به مشكل سياســي خوردند و گفتند به قطر نميروند. در مورد لبنان هــم قبل از اينها گفتــه بودند نميروند و اين مســائل را با البيها و رايزنيهايي كه داشتهاند به اي. اف. سي تحميل كردهاند.

ما حتي روي گزينــه امارات نيز فكر كرديم چون حداقل ايرانيان بســياري در آنجا بودند ولي آنها هم زمين ندادند كه در جريان بازي دوستانه تيم ملي هم شاهد مسائل پيش آمده بوديم.»

وي اضافه كرد: «به اين ترتيب ســراغ گزينــه مالزي رفتيم ولي اختالف ســاعت زياد و پرواز طوالني كــه تاثير منفي زيادي روي تيم داشت باعث شد كادر فني موافق آن نباشد كه البته نظر درستي است و ما هم بر حســب وظيفه و روي ميز بودن پيشنهادهاي گوناگون آن را مطرح كرده بوديم.

به اين ترتيب ما به گزينه عمان برگشــتيم. در مورد عمان به اين فكر افتاديم كه بازي را در منطقه خوش آب و هوا و خنك صالله انجام بدهيم كه حداقل از اين جهت به ســود ما هم بود ولي كنفدراسيون با اين مساله مخالفت كرد و اعالم شد ورزشگاه اين منطقه كه مسابقات اي. اف. سي كاپ در آن برگزار شده استاندارد الزم براي ليگ قهرمانان آسيا را به دست نياورده اســت. اينگونه شد كه ما در نهايت ورزشگاه ســلطان قابوس مسقط را براي اين منظور معرفي كرديم. آنها بار قبل ميزباني خيلي خوبي انجام دادند و كمال همكاري را داشــتند. ساعت بــازي را كه 31 مرداد انجام ميشــود هم 22 درخواســت كرديم كه گرماي هوا كمي فروكش كند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.