كاميابينيا: به من حق بدهيد به فكر آينده باشم

مشكل كمال با باشگاه؛ پول بیشتر و تمديد يكساله

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

كمال كاميابينيا عصر دوشنبه به باشگاه پرسپوليس رفت و در حالي كه به نظر نميرسيد مشــكلي براي تمديد قراردادش نداشته باشد با مسووالن باشگاه به توافق نرسيد.

اين عدم توافق اما با گذشت دقايقي با شايعاتي مبني بر درخواست مالي دور از انتظار كاميابينيا از پرسپوليس همراه شد. اتفاقي كه واكنش او را نيز در پي داشــت. شماره 11 سرخپوشان با انتشار پستي در اكانت رسمي خود خواســتار اين باشد تا شايعهكنندگان ضمن دوري از حواشي از نشر مطالبي كه از آن اطالع ندارند دوري كنند.

كاميابينيــا جــزو بازيكناني بود كه در فصل گذشــته قراردادي 910 ميليوني با اين باشگاه به امضا رسانده بود. اين تمديد در صورت روال طبيعي بايد با 20 درصد افزايش نسبت به سال قبل همراه ميشد اما پاسخ مسووالن بــه اين بازيكن 950 ميليون براي تمديد دوســاله بود كه شــگفتي او را به همراه داشت.

پيشــنهاد دور از انتظار پرسپوليس به اين بازيكن و از ســوي ديگر پيشنهادات ديگر به او از جمله پيشنهاد 1/7 ميلياردي سپاهان باعث شــد تا او نه عصباني كه بيشتر بابت اين رفتار شگفت زده شود.

ظاهرا اين مســاله و پيشــنهاد باشــگاه پرســپوليس مبني بر تمديد دوســاله قرارداد باعث شــده كاميابينيا فعال پا پس بگذارد چرا كه او قصد دارد هر ســال به پيشنهادهاي بهتر فكر كند اما باشگاه پرسپوليس با تمام نفراتش دوساله تمديد ميكند. با اين حال جالب اســت كه ســعيد رجبي مدير برنامههاي اين بازيكن ميگويد كمال مشــكلي ندارد و در پرسپوليس ماندني است: «چنين چيزي صحت ندارد كه كاميابينيا 500 ميليون تومان بيشــتر از باشگاه درخواست كرده باشد. به هر حال با توجه به اينكه او قراردادي با اين تيم ندارد خواستار شــرايط بهتري شــده و البته بايد بگويم روز دوشــنبه بــه نتايج خوبي هم رسيديم اما جمع بندي نهايي به دست نيامد. ما طي چند روز آينده جلساتي با باشگاه خواهيم داشت و در نهايت همه چيز مشخص خواهد شد.»

مدير برنامههاي كاميابينيا در پاسخ به اين سوال كه چقدر احتمال دارد اين بازيكن در پرسپوليس بماند، گفت: «احتمال ماندن كمال در پرسپوليس باالســت. او اين تيم را دوســت دارد و قهرمان ايران هم شــده است. كمال پيشنهاد خارجي دارد و حتي برخي از تيمهاي داخلي مبالغ بسيار بااليي به او پيشنهاد كردهاند اما كمال دوست دارد بماند.»

البته كاميابينيا در توضيح مشــكلش با باشــگاه ميگويد: «جلسهاي با آقاي طاهري داشتم كه آقايان تركاشوند و گرشاسبي هم بودند. درباره خيلي مسائل صحبت كرديم. مباحث تمديد قرارداد هم يكي از آنها بود. حقيقتا بر ســر دو چيز حرف زديم. اول اينكه نظر باشگاه تمديد قرارداد دو يا سه ساله بود و من اصرار به تمديد يكســاله داشتم. اين چالش و اختالف اصلي من و باشگاه بود. من به باشگاه حق ميدهم دنبال قرارداد دو سه ساله باشد اما به من هم حق بدهيد كه فكر آيندهام باشم. مشكل ديگر هم كمي اختالف نظر مالي بود كه اين هم قابل حل است.»

هافبك دفاعي پرســپوليس ميگويد: «ما تازه يك جلسه گذاشتهايم و انشــاءا... اين دو مورد هم حل و فصل ميشود. من پرسپوليس را بي تعارف دوســت دارم. هيچ وقت هم اهل آن نبودهام كه ميزان عشــق و عالقهام به پرســپوليس را كتمان كنم. هميشــه گفتهام كه در نوجواني بارها و بارها در اواخر دهه هفتاد به تمرين پرســپوليس در كارگــران ميرفتم و آنجا تيم و اسطورهها را تشويق ميكردم.»

كاميابينيــا ميگويد تغييري نكرده و پولكي نيســت: «االن هم همان كمال هســتم. اين تيم را قلبا دوســت دارم. نميخواهم خداي ناكرده منتي داشــته باشم اما اگر بحث پول بود پيشــنهاد خارجي كه در اين دو سه ماه داشــتهام را پيگيري ميكردم؛ پيشــنهاداني كه خوب هــم بودند. براي من مسووالن باشگاه قابل احترام هستند. بزرگتر من هستند.»

شــماره 11 ادامه ميدهد: «تيم صعود كرده و من هم دوســت دارم در خدمت تيم محبوبم باشــم. طبيعي اســت اگر قصد تمديد نداشتم و دنبال جدايي بودم به باشــگاه نميرفتم. اتفاقا من جلســه دوشنبه را جلسه بدي ارزيابي نميكنم و بر اين باورم همه اين موارد قابل حل اســت. به هواداران هم حق ميدهم كمي نگران شــده باشند ولي ميتوانم بگويم نگران نباشند چون هدف و انگيزه من كمك به تيم محبوبم اســت. انشاءا... كه همه چيز حل ميشود و ما با افتخار در خدمت پرسپوليس و هوادارانش باشيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.