كامني رقيب بيرانوند براي پيوستن به فنر باغچه

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

در‌حالي‌كه‌گفته‌م ‌يشود‌ باشــگاه‌ فنرباغچه‌ تركيه‌ به‌ دنبال‌ جذب‌ عليرضا‌ بيرانوند‌ است،‌زرد‌و‌الجوردي‌پوشان‌ استانبول‌ خواهان‌ به‌ خدمت‌ گرفتن‌ درواز ‌هبــان‌ كامروني‌ مشــهور‌ الليگایــي‌ یعني‌ كارلوس‌ كامني‌ هستند.‌ این‌ گلر‌ ســيه‌ چرده‌ كه‌ سا ‌لها‌ براي‌اســپانيول‌بازي‌مي‌كرد‌ فصل‌قبــل‌در‌تركيب‌ماالگا‌ درخشــش‌خاص‌داشت‌و‌با‌ اینكه‌پا‌به‌سن‌گذاشته‌مورد‌ توجه‌فنرباغچه‌است.‌

شــبكه‌تلویزیونــي‌«آ‌ اسپور»‌كه‌زیرمجموعه‌شبكه‌ «آ.ت.و»‌تركيه‌اســت،‌اعالم‌ كرد،‌ سران‌ باشگاه‌ فنرباغچه‌ به‌ دنبال‌ جــذب‌ درواز ‌هباني‌ در‌ ســطح‌ ولــكان‌ دميرل،‌ درواز ‌هبان‌ اول‌ خود‌ هستند‌ و‌ در‌این‌راستا‌نظرشان‌معطوف‌ بــه‌جذب‌كارلــوس‌كامني،‌ درواز ‌هبان‌ ۳۳‌ ساله‌ تيم‌ ملي‌ كامرون‌و‌ماالگا‌شده‌است.‌

طبق‌ گزارش‌ این‌ شبكه‌ تلویزیوني،‌ باشگاه‌ فنرباغچه‌ تركيه‌ در‌ ما ‌ههــاي‌ اخير‌ به‌ دنبال‌ به‌ خدمت‌ گرفتن‌ یك‌ درواز ‌هبان‌جدیــد‌بوده‌و‌در‌ ایــن‌رابطه‌حتي‌بــا‌دیوید‌ اوسپينا‌ از‌ آرســنال،‌ كسپر‌ اشــمایكل‌ از‌ لسترسيتي‌ و‌ عليرضا‌بيرانوند‌از‌پرسپوليس‌ مذاكراتي‌ داشته‌ اما‌ در‌ هيچ‌ یك‌از‌موارد‌به‌توافقي‌دست‌ نيافته‌و‌در‌واقع‌طرفين‌بر‌سر‌ شــرایط‌موجود‌با‌یكدیگر‌به‌ توافق‌نرسيد ‌هاند.‌

رسانه‌هاي‌مطرح‌تركيه‌از‌ جمله‌سایت‌روزنامه‌«ميليت»‌ از‌عليرضــا‌بيرانوند‌به‌عنوان‌ درواز ‌هبانــي‌كامل‌و‌عالي‌یاد‌ كرده‌و‌نویــد‌حضور‌او‌را‌در‌ درون‌ دروازه‌ زرد‌ و‌ الجوردي‌ پوشان‌استانبول‌داده‌بودند.‌

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.