باقري:بيرانوندهيچجايينميرود

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

نادر باقري مربي ســابق دروازهبانهاي پرسپوليس با اشــاره به نقل و انتقاالت اين تيــم گفت: «به نظرم امســال برانكو به جز ســروش استخوان بندي و اســكلت تيم را حفظ كرده و بازيكنــان خوبي جذب كرده اســت. فكر ميكنم امســال پرســپوليس مشكالت دو سه سال گذشــته كه بازيكن پرتي زيادي داشــت را نداشــته باشد. مثال همين پارســال بيــش از 2 ميليارد تومان براي ســه بازيكن خارجي هزينه شد كه از آنها استفاده نكردند.» باقري ادامه ميدهد: «فصــل قبل پرســپوليس نيمكــت خوبي نداشــت و اين مشــكل تيم را آزار ميداد. فكــر ميكنم در ميانه فصل ‪8 7،‬ بازيكن از تيم جدا شدند و سه بازيكني هم كه آمدند اســتفاده ندادند و االن در فهرســت مازاد هســتند. اينها بازيكن پرتي هستند و اصال نبايد جذب شوند. البته من استرس جذب بازيكن خارجي ناكارآمد را داشتم كه ظاهرا ديگر جذب نميشود.» وي در مورد احتمال جدايي بيرانوند هم ميگويد: «استنباط من اين اســت كه بيرانوند هيچ جايي نميرود. با توجه به شــناختي كه من از او دارم اين حرف را ميزنم ضمن اينكه اگر برود، رشيد مظاهري گزينه خوبي است.»

باقــري در پايان ميگويــد: «كاش به جاي دروازهبان خارجي ذخيره پرسپوليس از يك دروازهبان ايراني اســتفاده ميشــد. بــه نظرم با نصف قرارداد او ميشــد از يك دروازهبان ايراني استفاده كرد و براي باشگاه بهتر بود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.