فنايي:بيرانوندازكيروشمشورتبگيرد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

و چه تيم بزرگي هستند. آنها هميشه جزو دو ســه تيم باالي جدول تركيه بودهاند و در رقابتهاي ليــگ قهرمانان يا ليگ اروپا حضــور دارند. بــه نظر من پيشــنهاد اين تيم به بيرانوند خارقالعاده اســت و اگر او بــه فنرباغچه برود تبديل بــه يك بازيكن بينالمللي ميشود.»

وي درباره نيمكت نشيني در فنرباغچه هم ميگويــد: «ميدانــم دروازهبان اصلي فنرباغچــه گلر تيم ملي شــان اســت اما بيرانونــد ميتواند به آنجــا برود كار كند و چلنج بزرگي را تجربه كند. به نظرمن االن بهترين كســي كه ميتواند به او مشــاوره بدهد آقاي كیروش است.»

فنايي ميگويد: «بيرانوند بداند هميشه از اين فرصتها نصيبش نميشود و شانس رفتن به اروپا در خانهاش را نميزند اما اين را هم بايد در نظر بگيرد كه با بازي در جام جهاني شــايد از تيمهاي بهتري پيشنهاد بگيــرد. او همه اين موارد را بايد بســنجد و يــك تصميم منطقي بگيــرد. همه اينها ريسك است و بهتر است او قبل از تصميم گيري با دوسه پيشكسوت مشورت كند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.