درخشان: طارمي يك سال صبر كند

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

داود فنايي دروازهبان سابق پرسپوليس و تيم ملي و مربي امســال گلرهاي پيكان دربــاره پيشــنهاد فنرباغچه بــه بيرانوند ميگويــد: «به نظر من اگر اين اتفاق بيفتد خيلي عالي ميشــود. من تيم فنرباغچه را خيلي خوب ميشناســم. ما بــا ذوبآهن فصل قبل يك بــازي تداركاتي با اين تيم داشتيم و ميدانم چه بازيكنان خوبي دارند

حميد درخشان در مورد بحث جدايي طارمي از پرســپوليس و حضورش در يكي از ليگهاي اروپايي گفت: «معتقدم طارمي بايد يك فصل ديگر در پرســپوليس بماند. او موقعيت خوبي در رده باشــگاهي و ملي دارد و از طرفي اين شانس را دارد كه بتواند بهترين بازيكن سال آسيا شود. اگر طارمي به اروپا برود شايد نيمكتنشين شود، چون بازي در فوتبال اروپا بســيار سخت است و اين موضــوع حتي ميتواند بــراي طارمي منجر به از دســت رفتن فرصت حضور در جام جهاني شــود. طارمــي االن وضعيت خوبي دارد و تضميني وجود ندارد كه او به فوتبال اروپا برود و به تمام خواســتههايش برســد. بهتر اســت طارمي يك سال صبر كنــد و فصل آينــده با موقعيتــي بهتر به فوتبال اروپا برود.» درخشــان در پاسخ به اين پرســش كه «جدايي احتمالي سروش رفيعي نميتواند نگرانكننده باشد؟ » گفت: «خير، جدايي رفيعي نگرانكننده نيســت. پرسپوليس تيم بزرگي است و هيچوقت به يك بازيكن خاص متكي نبوده است.»

سرمربي ســابق پرسپوليس با اشاره به خريدهاي اين تيــم در فصل نقلوانتقاالت هم گفت: «به نظر من پرسپوليس بازيكنان خوبي را به خدمت گرفته اســت، ولي بايد ديد كه آنهــا ميتوانند در اين تيم عملكرد خوبي داشته باشند يا خير.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.