سايت پانيونيوس: زالتان ايران را ميخواهيم

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

با اينكه به نظر ميرســيد پيشنهاد باشــگاه ديناموزاگرب به مهدي طارمي جدي اســت و ميشــود رويش حساب كــرد اما ظاهرا باشــگاه يوناني مســعود شجاعي هم دنبال آقاي گل فوتبال ايران است. سايت خبري باشــگاه پانيونيوس يونان نوشــته صرفنظر از احتمال انتقال احســاس حاجــی صفي، مدافــع ايراني ســپاهان و مســاله تمديد شــجاعي نام يك بازيكن ايراني ديگر نيز مطرح است. اين بازيكن مهدي طارمي اســت كه در كشورش معروف به «ابراهيموويچ ايران» است. اين مهاجم 25 ساله يكي از اركان اصلي پرسپوليس در رسيدن به قهرماني در ليگ ايران بــود. البته طارمي در تيم ملي ايران نيز عملكرد خوبي داشت و در صعود به جام جهاني 2018 ســهيم بود. او از ســال 2014 براي پرسپوليس بازي ميكند و موفق شــده در حدود 80 بازي كه براي اين تيم انجام داده است 40 گل به ثمر برساند و در دو فصل گذشته عنوان آقاي گلي ليگ ايران را كسب كرده است. در اين گزارش آمده كه شــجاعي از اين مهاجم ايراني تعريف كرده است و طارمي از باشگاههاي ديگري مانند ديناموزاگرب هم پيشنهاد دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.