گزينه مظاهري همچنان روي ميز است

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

با اينكه به نظر ميرسد نقل و انتقاالت پرســپوليس حداقــل در حــوزه بازيكــن بزرگسال بســته شــد، اما بعيد نيست يك جابهجايــي بزرگ در اين تيم صورت بگيرد. باشــگاه فنرباغچه اخيرا اعالم كرده بيرانوند را ميخواهد و گلر مليپوش پرســپوليس را هوايي كرده اســت. حاال اگر بيرانوند موفق به دريافت رضايتنامه از پرسپوليس شود و از اين تيم برود گزينه رشيد مظاهري روي ميز است. هر چند رسانهها از احتمال جانشيني حامــد لك در صورت جدايــي بيرانوند خبر دادهانــد اما بعيد نيســت مظاهري با وجود داشــتن قرارداد با ذوبآهن به پرسپوليس بيايد و حامد لك شــاگرد قلعهنويي در تيم اصفهاني شــود. ظاهرا مظاهــري مبلغ قابل توجهــي از ذوبآهن طلــب دارد و با وجود اعتقاد عجيب قلعهنويي به حامد لك احتمال حضور مظاهري در پرسپوليس بيشتر است كه البته همه اينها در شــرايطي رقم خواهد خورد كه بيرانوند راهي فوتبال تركيه شــود. باشــگاه پرســپوليس مذاكراتي با مظاهري داشته ولي شايد اگر قضيه جدي شود آذري مدير عامل باشگاه ذوبآهن به اين راحتيها رضايتنامه اين بازيكن را صادر نكند چرا كه بابت حق رشــد صادقيان و مسلمان حسابي اذيت شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.