مخالفت شديد برانكو با جدايي طارمي و احمدزاده

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

بــا اينكــه برانكو راحت با مســاله جدايي ســروش رفيعي كنــار آمد اما دليل نميشــود كه بقيه ستارههايش را هم بــه همين راحتي از دســت بدهد. هر چند مسووالن باشــگاه پرسپوليس بدشــان نميآيد طارمــی را به يكي از تيمهاي مطــرح اروپايي كه پول خوبي هــم خرج ميكنــد ترانســفر كنند اما برانكو خواهان ماندن اين بازيكن است. ســرمربي پرســپوليس به باشگاه اعالم كــرده در صورت جدايــي طارمي بايد مهاجمي هم طراز با او به پرســپوليس بيايــد. شــرطي كه نياز به پــول كافي براي خريدن بازيكني شــبيه به طارمي دارد. هميــن موضوع ســبب شــده تا پرسپوليسيها به طارمي پيشنهاد دهند در صورت ترانســفرش بــه اروپا درصد قابل توجهي را به باشــگاه پرسپوليس بدهد تا رضايتنامهاش صادر شــود كه البته بــه نظر نميرســد طارمي با اين پيشــنهاد موافقت كند. همچنين قضيه در مورد فرشــاد احمــدزاده هم به اين شكل است. احمدزاده گفته از تيمهاي روسي پيشــنهاد دارد و ميخواهد برود اما برانكو به مسووالن پرسپوليس اعالم كرده نبايد اجازه خروج به احمدزاده را بدهنــد؛ اتمام حجتي كــه مديران اين باشــگاه را از بررسي پيشــنهاداتي كه احمدزاده از آنها حرف ميزند باز داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.