سروش اين بار واقعا رفت

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

بعد از كلي حرف و حديث ســرانجام جدايي سروش رفيعي از پرسپوليس قطعي شــد. حرفهاي صبح روز دوشــنبه محمد تركاشوند مســوول نقل و انتقاالت باشگاه پرسپوليس درباره سروش رفيعي و مذاكره دوبــاره با او هــواداران پرســپوليس را به بازگشــت اين هافبك تكنيكي اميدوار كرد اما رفيعي همان شب در گفت و گوي زنده با هواداران پرسپوليس در فضاي مجازي اعالم كرد جدايياش از پرســپوليس قطعي است و از عالقهمنــدان اين تيم خداحافظي كرد. رفيعــي گفت: «با توجه به صحبتهايي كه در يكي دو روز اخير مطرح شده نميخواهم با احساسات هواداران بازي شود و همانطور كه قبال در كمــال احترام اعالم كرده بودم قصــدم بازي در خارج از كشــور اســت و نميتوانــم در خدمت تيم محبوبم باشــم. اميدوارم يك روز دوباره بهعنوان ســرباز به پرســپوليس برگردم.» ظاهرا مذاكرات او با الخور ادامه دارد و اين مســاله را مدير اين باشــگاه قطري هم تاييد كرده است. بعد از تاييد جدايي ســروش از پرســپوليس حاال برخي به تركاشــوند ايراد ميگيرند كه چرا هواداران را بيهوده اميدوار كرده اما مسوول نقل و انتقاالت پرســپوليس ميگويد هيچ وقت نگفته ســروش برمي گردد و فقط از بازگشت و جلسه با او خبر داده است. به هر حال برانكو هم با تاييد اينكه ســروش او را در جريــان انتقالش قرار داده بود براي اين بازيكن آرزوي موفقيت كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.