بیخبری روابط عمومی باشگاه از حضور نمایندگان فنرباغچه

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

بــا اينكه رســانهها خبر از حضور نمايندگان باشــگاه فنرباغچه در تهران دادهاند اما مدير روابط عمومی باشگاه پرســپوليس از اين مســاله ابراز بیاطالعی می كند. پندار خمارلــو می گويد: «در جريان موضوع بيرانوند نيســتيم و هيچ هماهنگی در اين رابطه با ما انجام نشــده است. اصال نمی دانيم اين پيشــنهاد مطرح شــده يا نه چرا كه فقط از رســانه ها اين اخبار را شنيده ايم. از سويی بيرانوند بازيكن باشــگاه اســت و نمی تواند خودش تصميمی بگيرد و اگر واقعــا باشــگاهی او را می خواهد بايد ابتدا با باشــگاه قول و قرارهايی را بگذارد.» وی در پاســخ به اين پرســش كه در صورت رسمی شدن اين پيشــنهاد راضی به جدا شدن بيرانوند خواهيد شد يا نه، می گويد: «ما تمام تالش خود را كرديم تا بازيكنانی كه داريم را حفظ كنيم تا تيمی پرقدرت برای فصل آينده و حضور در 3 رقابت داشــته باشيم. البته اگر بگويند 5/۶ ميليارد برای دريافت رضايتنامه بيرانوند می دهيم، آن زمان كادر فنی و مديريت باشــگاه در اين رابطه تصميم خواهند گرفــت. در حال حاضر روحمان هم از اين پيشنهاد و حضور مسووالن فنرباغچه در ايران خبر ندارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.