دنبال رواديد اوكراين

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

باشگاه پرســپوليس از روز دوشنبه براي صدور رواديد بازيكنان و مربيان اين تيم جهت برپايي اردوي خارج از كشــور سرخپوشان در اوكراين اقدام كرد و اگر اتفاق خاصي رخ ندهد شــاگردان برانكو به زودي راهي اين كشــور خواهند شــد. پرســپوليس فصل پيش هم در هميــن مقطع اردوي دو هفتهاي براي آمادگي قبل از فصل خــود در اوكراين برگزار كرد كه حواشــي زيادي هــم به همراه داشــت. البته اين بار تيم برانكو در شــرايطي راهي اوكراين خواهد شد كه فهرست بزرگساالن آن پر است و امكان اينكه بازيكن اوكرايني در اين كشور به فهرست سرخپوشان اضافه شود، وجود ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.