رادو به موقع برگشت

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

رادوشــوويچ از جملــه خارجيهــاي خوش قول و خوش اخالق پرسپوليس طي دو سه سال گذشته بوده است. رادوشوويچ كه همراه بــا مربيان كروات بعــد از بازي لخويا راهي كرواسي شده بود بامداد ديروز و به موقع به تهران برگشت تا از اولين روز تمرينات كنار تيمش باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.