«پول» اندک، «امید»های بزرگ

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - ‪Vesal Rohani‬

در فاصله 10 روز تا شروع مسابقههای دو و میدانی قهرمانی آسیای 2017 در هند امیدهای محسوسی در اردوی ایران موج میزند. این در حالی است که برخی بیرون ماندههای «نسبی و حتمی» از ترکیب تیم اعزامی ایران میگویند سران این رشته آنها را به شکل مطلوب تغذیه مالی و تقویتروحینمیکنندوشرایط،یکوضعیتروبهپیشرفتمتعالینیست.همچونهمیشهتکستارههاوچشمکآنهابهسویمدالهایاین پیکارهاروشنتریننقطهاینرقابتهابرایایرانوامیدسازاصلیاست.حسنتفتیانکهحاالصاحباستانداردهایجهانیاستدردوتورنمنت بینالمللیدرخاکفرانسهباکسبزمانهای42:01و52:01ثانیهدر«دو»ی001متروبهدستآوردنرتبههایدوموسومهرچندازرکوردایران کهزیر01:01ثانیهودردستخوداواست،دورماندامانشاندادفرممسابقهایخوبیداردوبایدبهاوباامیدواریکاملدرآوردگاههندنگاهکرد.

مجبورند مرا ببرند!

حتی رضا قاســمی رقيب بزرگ داخلی تفتيــان در «دو»های ســرعت كــه به نظر میرســد به رغم رفع مصدوميــت اخيرش از تركيــب تيم اعزامی به هند دور مانده باشــد، در پی درخشــش در مســابقات بينالمللی قزاقستان اســت تا فدراســيون را وا دارد كه در واپســين روزها او را به جمع مسافران هند اضافه كند. قاســمی كــه در رقابتهای اخير تركيه هم شركت داشــت، هنوز به طور كامل ســالمتیاش را بازنيافته اما به عنوان يكی از اعضای بارز نســل جديــد دو و ميدانی كاران ايرانی پيوسته فضا و پيامهايی را به جامعه دو و ميدانی آسيا متصاعد میكند كه فقط حاكی از اميد و پيروزی و امكان باال رفتن از سكوهای افتخار است.

دلخوری مشترک

دلخوری مشــترک چند دو و ميدانیكار مطرح كشــورمان منجمله قاســمی فقدان حمايت كامل از ســوی فدراســيون و وجود مشكالت مالی اســت كه البته چون صحبت از فدراســيون دو و ميدانــی در ميان اســت، بايد متذكر شد كه مشــكل دوم از معضل اول برمیخيزد. محمود صميمی يك ضلع مثلث «صميمی»ها در پرتاب ديســك كه يكیشان پنج،شش ســالی است مربی شــده و دو تای ديگــرش (محمــود و محمد) هنوز ديســك میاندازند (و اگر احســان حــدادی را در نظر نگيريم در ســطح اول كشــور قرار گرفتهاند و با ســطح نخست آســيا هم كمترين فاصله را دارند)، يكــی از ناراضیها اســت. محمود صميمی میگويد به اين خاطر از ركوردگيری اخير در اردوی ملی دو و ميدانی دوری كرد كه انگيزههای مالی در اين ورزش به كمترين حد خود رسيده است. به گفته او نه فدراسيون پول الزم را میدهد تا ورزشــكاران خيالشان جمع شــود (آنها حتی پول خريــد «مكمل»های خوراكــی و تقويتی را هم ظاهــرا ندارند) و نه باشــگاهها به تعهــدات مالی خود نســبت به ملیپوشان وفا دارند.

همدردهای آشنا

البته آن يكی صميمی (محمد صميمی) در ركوردگيری مذكور شركت كرد اما به نظر میرســد جامعه دو و ميدانی در فاصله كمی تا شروع جديدترين دوره مسابقات دو و ميدانی قهرمانی آســيا درگير مســائلی باشــد كه از كمبودهای ســنتی و قديمی اين رشته نشأت میگيرد و معموال راه حلی نيز برای آنها يافت نمیشود.

اين وضــع از وجود ســرمايه مالی اندک در ورزشــی برمیخيزد كه برای تامين هر يك از شــئون كاری عمده خود به بودجهای چند برابر آنچه به آن اختصاص میدهند نياز دارد و مجيد كيهانی مسوول فعلی فدراسيون در اين زمينه با اسالف خود همدرد است.

وابســته كردن اين مســائل و كمبودها بــا نتايجی كه دو و ميدانی ايــران عنقريب در هند میگيرد هم كاری بايسته و صحيح است و هم اقدامی غلط زيرا سطح دو و ميدانی ايران در سالهای اخير به قدری پيشرفت كرده كه حتی بدون پشــتوانههای مالی الزم، ابزار فنی كسب مدالهای قارهای يا نزديك شدن به آن را دارد و نشــانههای اين پيشرفت در قسمت بانوان آشكارتر و اسباب مباهات است. آنجا كه امثال مريم طوســی و سپيده توكلی كارهايی كردهاند كه تا ۰۱ سال پيش حتی در روياهای دو و ميدانی ايران هم نمیگنجيد.

بنزین ناكافی برای ماشين مدرن

هنــد، پايانــی بــر آرزوهــا و اهــداف دو و ميدانی ما نيســت كــه رييس آن (مجيد كيهانــی) متخصص درجه اول آن اســت اما مناســبات مالی و به واقــع كمبودهای مالی مثل وزنه سنگينی كه به پا و گردن اين ورزش بسته شده باشد، ورزشكاران پررنگ اين رشته را به ســوی كمرنگ شدن سوق میدهد. مثل اين میماند كه به ماشــين درجه يك بســيار پرظرفيتتان، فقط قــدری بنزين بدهيد و از آن بخواهيد مثل ماشينهای «فرمول يك» با سرعت برق و نور به حركت درآيد.

مناسبات مالی و به واقع کمبودهای مالی مثل وزنه سنگینی که به پا و گردن این ورزش بسته شده باشد، ورزشکاران پررنگ این رشته را به سوی کمرنگ شدن سوق میدهد. مثل این میماند که به ماشین درجه یک بسیار پرظرفیتتان، فقط قدری بنزین بدهید و از آن بخواهید مثل ماشینهای «فرمول یک» با سرعت برق و نور به حرکت درآید

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.