کوالکوویچ: تعویض؟ متاسفم، روشم همین است

ابتداي راه هستم؛ صبور باشيد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ليــگ جهاني با نمايــش و نتيجه قابل قبول و خوبي براي ايران به پايان نرسيد. نتيجهاي كه نوک پيكانش بيش از همه متوجه ســرمربي تيم بوده و هســت. كوالكوويچ حاال پس از پايان اين رقابتها دربــاره انتقادهاي وارد به خودش و نحوه مديريت و هدايت تيم توضيح ميدهد.

ايگور كوالكوويچ پس از نخســتين تجربه ليگ جهاني با تيم ملي واليبال ايران در ارزيابي عملكرد ايران در دور مقدماتي ســال ۷۱۰۲ ميگويد: «اين مســابقات براي تيم ايران بســيار دشوار بود، چون برخي از بازيكنان مصدوم بودند و آنها در اختيار تيم نبودند. البته نميخواهم بهانه جويي كنم. در طول بازيها، عملكرد خوبي را از تيم ايران شــاهد بودم. شروع بازيها بهتر از هفته پاياني آن پيش رفت.»

او با بيان اينكه دو نكته براي تيم ايران از اهميت بااليي برخوردار است، ادامه ميدهد: «نكته نخست اينكه االن ميدانيــم بازيكناني داريم كه ميتوانيم روي آنها حساب باز كنيم. بازيكنان جواني همچون محمد جواد معنوي نژاد، سامان فائزي و فرهاد سال افزون عملكرد بسيار خوبي در اين مسابقات داشتند. نكته دوم اين اســت كه بازيكنان ايران به جز بازي برابر آمريكا، در همه بازيها به خوبي جنگيدند كه اين موضوع نشــان از روحيه باالي تيمي دارد. پس بايد روحيه جنگندگي را باالتر برد. بدون جنگيدن، پيروزي ميسر نميشود.»

ســرمربي تيم ملي واليبال ايران معتقد اســت بازيكنانــش ميتوانند هر تيمــي را ببرند: «تركيب فعلي بازيكنان تيم ايران ميدانند چطور بازي كنند (فوت و فن بازي را به خوبي ميدانند) و اگر با تمام وجود در كنار هم باشند، ميتوانند كار تيمي خوبي ارائــه دهند و قدرت پيــروزي در برابر هر تيمي را دارند و اگر خالف اين امر واقع شود، برابر هر تيمي بازنده خواهند شد.»

كوالكوويچ در پاســخ به اين سوال كه چرا تيم ايــران در برخي از بازيها تا امتياز 4۲ كنترل بازي را در دست داشــت اما در پوئنهاي حساس پاياني ناگهان نتيجــه را واگذار ميكرد؟ نيز ميگويد: «در هفته ســوم دو بار اين اتفاق افتاد. شايد دليلش اين است كه در مواقع حســاس بازي، بازيكنان تمركز خود را از دســت ميدهند. دليل ديگر اينكه منتظر اشــتباهات طرف مقابــل ميمانديم و مســووليت تصميماتي كه به صورت فردي در زمين گرفته شد را نميپذيرفتيم. همين باعث ميشــود نتيجه ستي را كــه 4۲ بر ۱۲ يا 4۲ بر ۰۲ جلــو بوديم، واگذار كنيم.»

او با بيان اينكه اين مســابقات براي تيم ايران حكــم مدرســه را داشــت ادامه ميدهــد: «براي مســابقات بعدي درسهاي زيادي در ليگ جهاني آموختيم، چون نميخواهيم اشــتباهات مشابهي را تكرار كنيــم. البته اين موضــوع در ورزش واليبال امري بديهي اســت. براي مثال در اين مســابقات، تيم روســيه 4۲ بــر ۹۱ از آمريكا جلو بود، بعد تيم آمريكا توانست خود را به امتياز 4۲ برساند و نتيجه بازي را برابر كند. ســرانجام روسيه توانست ۱3 بر ۹۲ آن ســت را پيروز شــود. به هر حال در واليبال اين اتفاقات طبيعي است و همين امر بر جاذبههاي اين ورزش ميافزايد. اميدوارم در بازيهاي بعد اين اتفاق نيفتد و وقتي از حريفان پيش هستيم، بسيار سريع نتيجه بازي را به سود خود به پايان برسانيم.»

سرمربي تيم ملي واليبال ايران در پاسخ به اين پرســش كه چرا در طول بازيها، تعويضهاي تيم ايران با تاخير انجام ميشــد و يا اصال تعويض انجام نميداديد؟ نيز اينطور اظهارنظر ميكند: «متاسفم اما روش من همين اســت. با نگاه به ســوابق كاري من ميبينيد افتخاراتي كه كســب كردم نشــان از تجربــه من در اين امر دارد. من مدالهاي زيادي را با بازيكنان بيشماري كسب كردهام. من به بازيكنانم بــاور دارم و ميدانم كه بايد به آنها اعتماد كرد. اگر اشتباهي صورت گيرد، ميتوانم تعويض هم كنم اما ميدانم بازيكني كه اشتباه كرده، ميداند اشتباهش كجاســت و ميداند كــه چطور بايد بــازي كند و بالفاصله بعد از انجام اشتباه در پي جبران آن است.

مــن هم با ديــدن اشــتباه بازيكنانــم كالفه ميشــوم اما با بازيكناني كه كار ميكنم، آشــنايي دارم و ميدانــم كه به خوبــي واليبال را ميفهمند. اگر بخواهيم پس از هر اشتباهي فورا تعويض انجام دهيم كه آســان است و هر كســي ميتواند مربي شود.»

كوالكوويــچ درباره بازيكنــان و كادر فني تيم ملي ايــران نيز ميگويد: «صادقانــه بگويم كه كار كــردن با تيم ايــران و اين كادر فني برايم بســيار لذتبخش است. اين اعتقاد قلبي من است و فقط در حد حرف نيســت. ارتباط من با بازيكنان و آشنايي من با فرهنگ ايران را مرهون جلساتي ميدانم كه با كادر ايراني خود مخصوصا در شروع كار داشته ام.»

او ادامه ميدهد: «همكاري ما با هم خوب است و من از داشــتن چنين كادري راضي هستم اما بايد همكاري خود را بيشتر و بهتر كنيم و با كيفيتتر به راه خــود در آينده ادامه دهيم چون نياز به اين امر احساس ميشود. از همه راضیام. يك كادر حرفهاي كنار هم جمع شــدهايم. البته بايد كار و تالش خود را افزايش دهيم تا نتيجه بهتري بگيريم.»

كوالكوويچ ميخواهد رقابتهاي امســال را با همين تيم و بازيكنان ادامه دهد: «تالشم اين است كه ايــن فصل را با بازيكنان فعلــي ادامه دهم. من بــه اين بازيكنان ايمــان دارم و تا ميتوانم تغييري ايجــاد نخواهم كــرد اما اگر تغييراتي الزم باشــد، اعمال خواهم كرد. امسال دو مسابقه پيش رو داريم. انتخابي جهــان در مرداد و جام قهرمانان قارهها در ژاپن (شــهريور ماه). در صورت تصميم فدراسيون به مســابقات قهرماني آسيا (مرداد ماه) هم خواهيم رفت.»

ســرمربي تيم ملــي واليبال ايــران همچنين ميگويد: «من با تيــم ملي واليبال ايران در ابتداي راه هســتم. ممكن اســت براي تماشــاگران ايراني تحمل اين راه كمي دردناک باشــد چون از ابتداي كارم بــا تيم ايران تغييراتي در تركيب تيم به وجود آوردم. بــاور دارم كه برخي از آنــان توانايي بااليي دارند و در آينده بهتر بازي خواهند كرد. بايد صبور بود. همه با هم براي كسب نتايج بهتر براي تيم ملي ايران خواهيم جنگيد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.