تيم‌واليبال‌جوان‌تر‌م ‌يشود

داورزني: اساسنامه تير و كمان مورد تایيد دولت نيست

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

محمــد رضا داورزنــي، معــاون قهرماني وزارت ورزش و جوانان و سرپرســت فدراسيون واليبال درباره عملكــرد تيم ملي واليبال، نتايج ايــن تيم و همچنين بازيهاي آسيايي ۸۱۰۲ جاكارتا توضيح ميدهد.

سرپرست فدراســيون واليبال ابتدا درباره شرايط تيم و جوانگرايي در آن میگويد: «همزماني برنامههاي اميد و جوانان با ليگ جهاني باعث شد كه كمتر بتوانيم از جوانان با انگيزه استفاده كنيم و به همين دليل تالش كرديم و مجبور بوديم بــا توجه به مصدوميتهايي كه مليپوشان داشــتند شــرايط خوبی را براي آنها مهيا كنيــم. اردو و بــازي تداركاتي هم داشــتيم اما تيم ما صددرصد نبود. تيمي نبود كه به لحاظ بدني و عمومي كامل باشد.»

او با اشاره به اين موضوع ادامه ميدهد: «يكمقدار مصدوم داشــتيم و از طرفي تيم نقص داشــت. مشكل انگيزشي نداشتند. واقعيت اين اســت رقابت با تيمي مثل صربستان، آمريكا، روســيه يا لهستان كه فيزيك بدني و شــرايط بدني كامال متفاوتي نســبت به تيم ما دارند ســخت اســت. همچنين ما براســاس مصوبه و قوانين فدراســيون جهاني كه اعالم كــرده بود بايد ۸ بازيكن المپيكي در ليگ جهاني شركت ميداديم.»

سرپرست فدراسيون واليبال همچنين ميگويد: «مجموعا نتايج دور از انتظار از نظــر مردم و بازيكنان و مربيان بود. اين اميدواري هســت كــه در بين اميد و جوانان در پستهاي مختلف بازيكنان خوبي داريم كه از نظر انگيزشي و شــرايط فيزيكي عالي هستند. مردم عزيزمان اين را بدانند بــراي المپيك ۰۲۰۲ تيم ايران جوان و متحول ميشود و برهمين اساس هم تيم اميد در جام ملتها شــركت ميكند تا فرصت بازي داشته باشــد و آماده شوند. براي تيم بزرگسال از اين نيروهاي جوان اســتفاده ميكنيم و در ليگ سال آينده طبيعتا يك تيم كامال متحول شــده از اميد و جوانان خواهيم داشت.»

داورزني دربــاره عملكرد ســرمربي تيم ملي نيز ميگويد: «االن زود اســت كه عملكــرد كوالكوويچ را ارزيابي كنيم. او ‪۹ ۸،‬ سال ســرمربي صربستان بوده و تيم فعلي صربستان را او ساخته اما اينكه انتظار داشته باشــيم بعد از يك ماه و نيم با تيم مــا نتيجهاي خاص بگيرد خالف واقع اســت. مردم ما چون نمايش خوب واليبال را ديدهاند انتظار بيشــتري از تيم داشتند ولي اين اتفاق نيفتاد.»

سرپرســت فدراســيون واليبال به تغيير شرايط تيم اشــاره ميكند: «به نظرم شــرايط ديگري بايد در تيم حاكم شــود. نيروهاي جوان خيلــي خوبي داريم كه كادر فني بايــد به آنها اعتماد كند. بــا تيم جوان و دوممان لهستان را برديم، اين شرايط بايد مستمر باشد و جوانهــاي ديگر به تيم تزريق شــوند. جوانهاي ما متوســط قد باالي دو متر دارند كه بايــد به تيم تزريق شوند و قطعا مردم ما شاهد عملكرد بسيار خوبي از تيم خواهند بود.»

معــاون ورزش قهرمانــي وزارت ورزش دربــاره وضعيت رشــتههاي پرمدال در فاصله باقــي مانده تا بازيهاي آســيايی نيز توضيح ميدهد: «مجموعا در وزارتخانه رشــتههاي پايه و پرمدال را رصد ميكنيم. برنامههاي فدراســيونها براي بازيهاي آســيايي را ميگيريم و آن را كنترل خواهيم كرد. ستاد بازيهاي ۸۱۰۲ راه ميافتد و ويژه برنامهای براي رشتههايي كه انتظار مدال داريم خواهيم داشت.»

او همچنين به حواشــي بسيار در فدراسيون تير و كمان و تخلفات انجام شده نيز اشاره ميكند: «مواردي است كه وزارت ورزش آنها را بررسي ميكند. بحثهايي مطرح شــده و رصد ميكنيم و تصميم ميگيريم. تير و كمان كارش را ميكند و مجمع به موقع برگزار ميشود. موضوع انتخابات اين رشته اساسنامه تير و كمان است. اساســنامه فعلي تيراندازي با كمان مورد تاييد دولت نيست. اين اساســنامه هنوز اصالح نشده اما هماهنگ شده اساسنامه مورد تاييد دولت توسط فدراسيون تير و كمان به فدراسيون جهاني برده و تاييد شود و براساس آن انتخابات را برگزار كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.