سفر‌جوانان‌به‌چك‌با‌تاخير‌

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

سرپرســت تيم واليبال جوانــان ايران ميگويد اقدام چكيها براي عدم پذيرش تيم ايران در تاريخ تعيين شده كاري خارج از عرف است.

اكبر محمدي ابتــدا درخصوص آخرين شــرايط تيم ملــي واليبال جوانــان ايران در آســتانه رقابتهاي قهرمانــي جهان توضيح ميدهد: «خوشبختانه با برنامهريزي خوبي كه انجام شــد كادر فني تيم جوانان در اردوهاي تركيه و اســلووني به اهداف خود رســيد و در حال حاضر تيم در آمادگي خوبي قرار دارد.»

او ادامه ميدهد: «كادر فني درخصوص انتخاب نفرات نهايي براي اعزام به مســابقات قهرماني جهان به اهداف خود رســيده است. دو بازيكني كه از تيم جدا شــدهاند (ميربابك موســوي و بيژن براتــي) با پرواز بــه تهران برخواهند گشت تا نفرات اصلي فردا اسلووني را به مقصد چك ترک كنند.»

سرپرســت تيم ملــي واليبــال جوانان درخصوص تغيير در برنامه اعــزام جوانان به چك نيز ميگويد: «قــرار بود طبق توافقي كه با كشــور ميزبان كردهايم ۰3 تير به اين كشور برويم اما متاســفانه آنها ايميلي براي ما ارسال كردند و اعالم شد كه در تاريخ ۰3 تير پذيراي ما نيستند.»

محمــدي ادامــه ميدهــد: «كاري كه مســووالن برگزار كننده مســابقات در چك انجام دادند خارج از عرف بود اما ما مشــكلي نداريم و طبــق برنامــه يك روز بيشــتر در اســلووني ميمانيم و تمرين ميكنيم و فردا اين كشور را ترک خواهيم كرد.»

نوزدهمين دوره مسابقات جوانان جهان با حضور 6۱ تيم برتر قارههاي مختلف از دوم تا يازدهم تير بــه ميزباني جمهوري چك برگزار ميشود.

تيــم ايــران نيــز در دور مقدماتي اين رقابتهــا در گروه ســوم با تيمهــاي ايتاليا، آرژانتين و اوكراين همگروه است.

جــواد كريمــي، علي رمضاني، رســول آقچه لي، پوريا يلي، اميرحســين اســفنديار، اسماعيل مســافر، شايان شاهســوند، ميثم صالحي، علــي اصغــر مجرد، علي يوســف پور، طيــب عينــي و اســماعيل طالبي 4۱ بازيكــن ايــران در ايــن رقابتها هســتند كه بهــروز عطايي هدايــت آنهــا را بر عهده خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.