قانون‌منعي‌براي‌ حضور‌بانوان‌ در‌ورزشگاه‌ها‌ندارد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

عضو فراكســيون زنان مجلس از برگزاري جلســهاي در خصوص كم و كيف حضور زنان در ورزشگاه خبر داد. طيبه سياوشي شاهعنايتي با بيان اينكه تصميمگيــري در رابطه با حضور زنان در ورزشگاه بايد توسط افراد صاحبنظر از همه دســتگاهها و نهادهاي مسوول صورت بگيرد، گفــت: « بايد اتاق فكر يــا كارگروهي متشــكل از نمايندگان دستگاهها و نهادهاي عالي براي بررسي ابعــاد و جوانب حضور يــا عدم حضور زنان در ورزشگاهها فعال شود.»

نماينــده مــردم تهــران، ري، شــميرانات، اسالمشــهر و پرديس در مجلس شــوراي اســالمي ادامــه داد: «گروهــي در زيرمجموعه فراكســيون زنان مجلس متشــكل از معاونت زنان وزارت ورزش و كارشناســان به مسائل مرتبط با زنــان در ورزش ميپردازند. پــس از پايان برگزاري مســابقات تيم ملي واليبال در تهران، جلســهاي براي بررســي كــم و كيف حضــور زنان در ورزشــگاه برگــزار كرديم كــه معاون ورزش بانــوان وزارت ورزش از مذاكره بــا نهادهاي مختلف موافــق و مخالف قبل از مسابقات خبر دادند كه به گفته ايشان خوشبختانه آنها توجيه و همراه شده بودند لذا مشكل و اعتراض خاصي ديده نميشد.»

سياوشي شــاهعنايتي با تاكيد بر اينكه در مقابل تمامي مخالفتها جمع زيادي موافق حضور زنان در ورزشــگاه هســتند، حرفهايش را اينطور ادامه داد: «متاســفانه تومارهــا و امضاهايي كــه عليه حضور زنان در ورزشــگاه به صورت خياباني جمعآوري شد براساس تفسيرهاي فردي از سخنان مقام معظم رهبري يا وصيت نامه امام(ره) است در حالي كه اين برداشــتهاي شــخصي پراكنــده ناامنــي را در جامعــه دامن ميزند و تنش ايجاد ميكند.»

او گفت: «اگرچه انديشــه مخالف قابل احترام اســت اما بهتر است اجازه دهيــم چنين موضوعات حساســي در قالبهاي رســمي و قانوني مسير خود را دنبال كنند تا تصميمگيري نهايي به صورت كارشناسي اتخاذ شود.»

عضو كميسيون فرهنگي مجلس با بيان اينكــه قانون فصلالخطاب تمامي اين موافقتها و مخالفتها است، ادامه داد: «قانون منعي بــراي حضور بانوان ايران در ورزشــگاه ندارد و در شرايط كنونــي هــم وزارت ورزش جرمي را مرتكب نشــده كه بتوان از آن در قالب جمعآوري تومار شكايت كرد چراكه تا همين چند ســال گذشته اين موضوع يك امر عادي و قانوني بود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.