تقدیر‌وزیر‌كار‌از‌ورزشکاران‌ایران‌در‌باز ‌يهاي‌جهاني‌كارگران

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

وزيــر تعاون، كار و رفــاه اجتماعي تاكيد كرد كه ورزشــكاران كارگر ايران با حضور عزتمندانه در بازيهاي جهاني كارگــران در لتوني و حمايــت از مردم مظلوم فلسطين مدال پرافتخار انسانيت و اخالق را به ارمغان آوردند. علي ربيعي در اطالعيــهاي كه فدراســيون ورزش كارگري متن آن را منتشــر كرد، نوشت: «حضور مقتدرانه و كســب قهرمانيهاي كاروان ورزش كارگــري اميــد و تالش در رقابتهــاي جهاني لتونــي، بار ديگر شايستگي و توانمندي ورزشكاران ايران را به رخ جهانيان كشيد.»

او ادامــه داد: «شــكوه ملت بزرگ ايران توســط فرزندان ســختكوش آنان با قهرماني در رشــتههاي تيمي كشتي ســاحلي، جودو، واليبال ســاحلي، دو و ميداني، كشتي فرنگي و كسب 64 مدال رنگارنگ تجلي يافت كــه 4۲ مدال آن توســط زنان شايسته كشــورمان كسب شد.»

وزير تعــاون، كار و رفاه اجتماعي با اشــاره به اينكه رشــتههاي تنيس روي ميــز، فوتبــال و ميني فوتبــال به رغم شايســتگيهاي خــود حاضر بــه انجام مسابقه مقابل رژيم صهيونيستي نشدند، گفت: «مدالهاي ورزشــكاران سرافراز ايران نســبت به دوره قبل دو برابر شــد و همزمــان نيز صاحب مــدال پرافتخار انسانيت و اخالق شدند.»

ربيعي نوشت: « تنها راه رسيدن به پيشرفت، سختكوشي جامعه است و براي رسيدن به جامعهاي با سرمايه اجتماعي باال همراه با نشاط و آسيبهاي اجتماعي كمتر بايد زير ساختهاي ورزش كارگري توسعه يابد. بر همين اساس از كاروانها و تيمهاي ورزشــي كارگران زحمتكش جهت حضور عزتمندانــه در رقابتهاي مختلف ورزشي حمايت ميشود.»

پنجميــن دوره بازيهاي جهاني ورزش كارگــري 3۲ تا ۸۲ خردادماه در شــهر ريگا پايتخت لتوني برگزار شــد و كاروان اعزامي ايران با كسب 64 مدال در رشتههاي مختلف به كار خود پايان داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.