اجرای‌طرح‌نخب ‌هگزینی‌فدراسيون‌جهانی‌در‌ایران

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

جلســه هيات رييســه فدراســيون قايقراني با حضور معــاون وزير ورزش و دبيركل كميته ملي المپيك برگزار شــد. در اين جلســه هيات رييسه مربيان تيم آبهــاي آرام اعزامي به مســابقات كاپ ۲ و 3 جهانــي در خصــوص حضــور در اين رقابتهــا گزارش دادند. ايرج اقليمي ســرمربي كاياک مــردان، الياس اقليمي ســرمربي كانو مردان و ســونيا نوري زاد ســرمربي آبهاي آرام بانوان نتايج كسب شده قايقرانان در مسابقات كاپ را تحليل و تشريح كردند. پيريك گوسالين مسوول توسعه اساللوم فدراسيون جهاني قايقراني كه به منظور برگزاري طرح نخبه گزيني رشــتههاي قايقراني حاضــر در المپيك نوجوانان به كشــورمان سفر كرده، يكي از ميهمانان ويژه اين جلسه هيات رييسه بود. او در اين جلسه خطاب به مسووالن و اعضاي هيات رييسه فدراسيون قايقراني گفت: « طرح نخبه گزيني نوجوانان براي اولين بار در ســطح جهان در 3 رشــته و در دو بخش دختران و پســران با حمايت كميتــه بينالمللي المپيــك و با رويكرد آموزش و تقويــت ارزشهاي قهرماني در نوجوانــان و همچنين مربيــان در ايران برگزار ميشود.»

پيريــك با اعــالم اينكه ايــران راه جديــدي را در راه آمــوزش نوجوانان و توســعه قايقراني آغاز كــرده، گفت: «با دنبال كــردن برنامههــاي نخبه گزيني و آمــوزش مربيــان در ايــران، كميتــه بينالمللي المپيك براي اولين بار موافقت كرد تا برنامهاي در چارچوب سوليداريتي المپيك در ايران انجام شود.» معاون وزير ورزش نيز در اين جلسه با تقدير از برنامه محوري فدراســيون قايقرانــي گفت: « وزارت ورزش از برنامه همه فدراسيونها بــا تمام قــوا حمايت ميكنــد. تصويب برنامهها در شــوراهاي وزارت، كمكهاي مالي در حد توانمان و كمكهاي فكري با توجه به ظرفيت فدراسيونها برنامههايي است كه در دستور كار قرار گرفته است.» محمدرضــا داورزنــي همچنين از حضور افراد موثر و متخصص در هيات رييســه فدراسيون قايقراني تقدير كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.