واليبال‌بانوان‌در‌فکر‌اردوي‌خارجی

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

نوزدهميــن دوره مســابقات واليبال قهرمانــي زنان آســيا ۸۱ تــا 6۲ مردادماه سال جاري به ميزباني شهر «مانيل» كشور فيليپين برگزار ميشود كه براي آمادهسازي تيم ملي جهت حضور در اين رقابتها چهار مرحله اردو در نظر گرفته شده است.

با شــروع اردوي تيم ملــي واليبال و انتخــاب كادري كه گفته ميشــود موقتي اســت، برنامههــاي تيــم ملي در مســير رقابتهاي قهرماني آسيا آغاز شد به طوري كه طبق اعالم مســووالن اين تيم قرار است مليپوشان بعد از برگزاري چهار مرحله اردو راهي فيليپين شــوند. البته سرپرست نايب رييسي بانوان فدراسيون واليبال از احتمال برگزاري يك اردوي بــرون مرزي هم خبر ميدهد كه هنوز مكانش مشخص نيست اما اگر شرايط فراهم شــود، يكي از كشورهاي شرق آسيا ميزبان بانوان است تا بتوانند خود را با شــرايط آب و هوايــي فيليپين تطبيق دهند. 4۱ تيم در رقابتهاي قهرماني آسيا شركت ميكنند كه بر اســاس گروه بندي انجام شــده تيم ملي واليبال بانوان ايران در گروه چهارم با تيمهــاي تايلند، چين تايپه و مالديو همگروه اســت. نخســتين اردوي آمادهسازي تيم ملي واليبال بانوان در حالي آغاز شده كه تا ششم تيرماه ادامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.