‌دراگون‌بت‌به‌خانه‌اول‌برگشت

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

دراگــون بــت كــه بعــد از جدايي احمد دنيامالي از فدراســيون قايقراني، با تصميم مســووالن وقــت وزارت ورزش به فدراســيون انجمنهاي ورزشي برده شده بود، به فدراســيون قايقراني برگشت. بعد از گاليههاي بســيار اعضاي اين رشــته و بررســيهايي كه در وزارت ورزش صورت گرفــت، در نهايــت با ابــالغ محمد رضا داورزنــي، معاون توســعه ورزش قهرماني و حرفــهاي وزارت ورزش و جوانــان اين رشته به فدراســيون قايقراني منتقل شد. در متن اين ابالغ كــه خطاب به غالمرضا اميني، رييس فدراســيون قايقراني صادر شده، آمده است: «با عنايت به بررسيهاي كارشناســي صورت گرفته و بــا توجه به مســتندات مرتبط با حضور رشته ورزشي «دراگون بت» در مســابقات رسمي تحت پوشــش فدراســيون بينالمللي قايقراني

)ICF( از تاريــخ ابالغ ايــن نامه انجمن دراگــون بــت از فدراســيون انجمنهاي ورزشــي منفك و به فدراســيون قايقراني منتقل ميشــود. مقتضي اســت نسبت به سازماندهي فعاليتهاي ورزشي اين رشته بر طبق قوانين و ضوابط بينالمللي و تحت پوشش آن فدراسيون اقدامات الزم معمول و نتيجه را به اين معاونت اعالم فرماييد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.