ورزش‌باید‌از‌سياست‌جدا‌باشد

بيانيه آنوک در حمایت از قطر

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

اتحاديــه كميتههــاي ملي المپيــك )ANOC( حمايت خــود را از قطر براي ميزباني مســابقات مختلف با وجود مســائل سياســي اعالم كرد. اتحاديه كميتههــاي ملي المپيك )ANOC( ابراز اميدواري كرد مســائل سياســي پيش آمــده براي قطــر نبايــد روي جنبــش بينالمللي ورزش تاثير بگذارد.

ايــن اتحاديه تاكيد كرد ورزش بايد از سياســت جدا باشــد. اوايل ماه جاري كشورهاي عربستان، امارات و بحرين ارتباط خود را با قطر قطع كردند و مدعي شدند قطر تروريستها را حمايت ميكند. اين مسائل سياسي باعث شد تا ميزباني قطر براي جام جهاني ۲۲۰۲ با خطر مواجه شود.

آنوک در اين خصوص تاكيد كرد مســائل سياســي نبايد روي جنبش بينالمللــي ورزش تاثير بگذارد و ورزش از سياســت جداســت. آنوک ابراز اميدواري كرد مســائل سياسي قطر به زودي حل شود. در بيانيه آنوک آمده اســت: « در مسائل سياســي خليج فارس، ورزش بايد از سياست جدا باشد. توســعه ورزش بسيار مهم اســت. آنوک با كميتههاي ملي المپيك كشورها كار خواهــد كرد و از آنها حمايت ميكند. ورزشهاي ديگري كه قرار اســت در قطر برگزار شــوند مانند مســابقات جهاني دووميداني در سال ۹۱۰۲ و مسابقات شنا در ســال 3۲۰۲ با وجود مسائل سياســي پيگيري ميشوند. ورزش نقش مهمي در باز كردن روابط بين كشــورها دارد. ســال گذشــته نشســت كميتههاي ملي المپيك در دوحه برگزار شــد و اين نشست واقعا عالي بود.»

بازيهاي داخل سالن آسيا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.