یك‌فرصت‌دیگر‌ براي‌پشت‌خط‌ ماند ‌هها

مسافران قطعي هند معرفي شدند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رقابتهاي دووميداني قهرماني آســيا در حالي برگزار ميشــود كه افرادي كه حضورشــان در اين رقابتها قطعي شــده، معرفي شــدند اگرچه هنوز يك فرصت ديگر براي كســاني كه ميخواهند به اين فهرست اضافه شوند، باقي است. مسابقات دووميداني قهرماني آســيا از 5۱ تيرماه در شهر اوديشا هند برگزار ميشود و با توجه به نزديكي زمان برگزاري اين رقابتها، فدراسيون نفرات اعزامي را معرفي كرد البته اين فهرست بسته نشده و با توجه به اينكه در فهرست اوليه، تعداد بيشتري ورزشكار شركت دارند، ممكن است به اين فهرست، دووميداني كاران ديگري هم اضافه شوند. احسان حدادي و محمد صميمي (پرتاب ديسك)، حسين تفتيان (۰۰۱ متر)، كيوان قنبرزاده (پرش ارتفاع)، علي خديور(۰۰4 متر)، حســين كيهاني 3( هزار متر مانع)، علي ثمري (پرتاب وزنه)، رضا مقدم (پرتاب چكش)، امير مرادي (۰۰۸ متر) و ســحر ضيايي (پرتاب نيزه) ۰۱ نفري هستند كه عازم هند ميشوند. البته دووميداني كاران ديگري مثل رضا قاســمي، دونده ســرعت ايران تالش ميكنند كه در اين فهرست قرار بگيرند كه فدراســيون به اين افراد يك فرصت ديگر داده است. اين دووميداني كاران همين روزها راهي قزاقســتان ميشوند و با توجه به شرايط خوب جام كازانف، اميد دارند كه به وروديهاي تعيين شــده از ســوي فدراسيون برســند. اين تيم در شــرايطي راهي رقابتهاي قهرماني آسيا ميشــود كه فردين محمدزاده و حسين شايان بهعنوان مربي، دكتر ارديبهشت پزشك تيم، تيمور غياثي بهعنوان سرپرست و مجيد كيهاني رييس فدراسيون مليپوشان را همراهي ميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.