یك‌ایراني‌در‌تيم‌داوري‌دووميداني‌قهرماني‌آسيا

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

كنفدراســيون دو و ميداني آسيا از شهرام شهبازي، استارتر بين المللي كشــورمان براي حضور در تيم داوري و اســتارتری بيســت و دومين دوره رقابتهاي دووميداني قهرماني آسيا به صورت رسمي دعوت كرد.

او پيــش از اين نيز در دوره گذشــته (5۱۰۲ – ووهان چين) بهعنوان استارتر مســابقات حضور داشت و تپانچه مســابقه فينال دوي ۰۰۱ متر را شليك كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.