انتخاب كايل اسنايدر بهعنوان بهترين آزادكار آمريكا

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - محسن وظیفه ‪Mohsen Vazifeh‬

رقابتهاي دســته 85 بــراي ايران در حالي شروع شد كه رامين وليپور وزنهبردار جــوان اما با تجربه ايــران روي تخته رفت. وزنهبردار پراميدي كه انتظار ميرفت طلسم دوري ايران از رسيدن به مدال را بشكند اما رامين وليپور در رقابت دسته 85 كيلوگرم وزنهبرداري جوانان جهــان تنها دو حركت صحيح داشت و در نهايت هم از كسب مدال بازماند.

اين پنجمين روز از مسابقات وزنهبرداري قهرماني جوانان جهان بود كه پشــت ســر گذاشــته شــد اما تيم ايران از رســيدن به مدال نــاكام ماند. وزني كــه مدال طاليش به قطر رســيد كه هيچ جاي مشــخصي در وزنهبرداري آســيا و جهان نــدارد. قهرماني

براي دومين ســال پياپي كايل اسنايدر، دارنده مدال طالي رقابتهاي جهانــي و المپيك ۶۱۰۲ در وزن ۷۹ كيلوگرم، بهعنوان برترين كشــتيگير آزادكار كشــور آمريكا انتخاب شد. اســنايدر اولين جايزه بهترين كشتيگير آمريكا را پس از كسب مدال طالي جهاني سال 5۱۰۲ و در سن ۹۱ سالگي دريافت كرد. در ميان كشتيگيران آمريكايي جردن باروفس، قهرمان المپيك و جهان با ۳ عنوان كشــتيگير برتر سال طي سالهاي ۱۱۰۲ تا ۳۱۰۲ در صدر اين انتخاب قرار دارد. كايل ساندرسون نيز در سالهاي ۳۰۰۲ و ۴۰۰۲ دوبار اين عنوان را كسب كرده است. وزنهبــردار قطر در روزي كه وزنهبردار ايران در رده دهم قرار گرفت سواالت زيادي را به وجود آورد.

قطريها كه كل جمعيت كشورشــان به اندازه تعداد ورزشــكاراني كــه در ايران در ورزش وزنهبرداري كار ميكنند، نيست، چگونه خودشان را براي اين مسابقات آماده كردند كه به اين مدال مهم رســيدند اما ما نتوانســتيم؟ البته اين وزنهبردار قطري در مســابقات جوانان آســيا هم به مدال طال رســيده بود و بعد از او همين رامين وليپور به مدال نقره دست پيدا كرده بود.

راميــن وليپور در يــك ضرب با ۱5۱ كيلوگرم هشتم شــد. در دوضرب با ركورد ۷۷۱ كيلوگــرم در رده دوازدهم قرار گرفت و با ركــورد 8۲۳ كيلوگــرم در مجموع دو حركت رتبه دهم جوانان جهان را به دست آورد. دهمي و يازدهمــي عنوانهايي بوده كه در اين روزها زياد براي ايران تكرار شده اســت. البته او در يك قدمي اوت شدن در مســابقات قرار گرفته بود اما بــا اين حال غيرت كرد و در جدول باقي ماند تا به جاي مدال براي ايران اندكي امتياز كسب كند.

راميــن وليپور در اوليــن حركت يك ضرب پشت وزنه ۰5۱ كيلوگرم قرار گرفت اما موفق به مهار آن نشــد و وزنه را از پشت ســر انداخت. در دومين مرتبه هم كه براي مهار وزنه ۰5۱ كيلوگرم روي تخته آمد باز هم وزنه را از پشت ســر انداخت تا در يك قدمي حذف قرار بگيرد. برخواه سرمربي تيم ملي جوانان، براي حركت ســوم شاگردش يــك كيلوگرم هــم وزنه را افزايــش داد تا وليپــور وزنه ۱5۱ كيلوگرم را براي حركت ســوم خود درخواســت كند. وليپور براي ماندن در جدول مجمــوع بايد اين وزنه را باالي ســر ميبرد. مليپوش ايران در رقابت بــا وزنه ۱5۱ كيلوگرم موفق عمل كرد و در جدول باقي ماند.

ريــواز داودتادزه از گرجســتان با ۲۶۱ كيلوگرم مدال طال را كسب كرد. مدال نقره يك ضرب به فارس البــاخ از قطر با ركورد ۰۶۱ كيلوگرم رســيد. جيوانــي والنيال از

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.