مدتهاست براي حريف آمريكايي كري ميخوانم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

يك ايراني ديگر در راه بازيكن ســابق تيم ووشو فوالد ماهان براي فعاليت در مسابقات MMA با يك ســازمان روسي به توافق رسيده و به زودي وارد رينگ خواهد شــد. محمــد جواد كاويان پي، بازيكن ســابق تيم ووشــو فوالد ماهان در ليگ برتر و مربــي برتر در ســال ۴۹ پس از توافقات اوليه با ســازمان ‪mix martial arts‬ در روســيه براي حضور در مسابقات MMA بــه توافق رســيد. ايــن مســابقات در چارچوب رقابتهــاي هنرهــای رزمــی تركيبی برگزار ميشــود و كاويان پي براي نخســتين بار ۶۱ جوالي در شــهر آنكارا به مصاف نماينده كشــور تركيه خواهــد رفت. كاويان پي ســالها در رشته ووشــو فعاليت كرده و حتي مربي برخي از بازيكنان مليپوش ووشــو و قهرمان آسيا نيز بوده است. اين روزها اميرعلي اكبري قهرمان سابق كشتي فرنگي دنيا، در مســابقات MMA فعاليت ميكند و سال گذشته نيز بهعنوان نايب قهرماني اين مســابقات دســت يافت. جواد محجوب، دارنده نشــان طالي مسابقات قهرماني آسيا نيز اين روزها در تايلند تمرينات خود را پيگيري ميكند تا در مسابقات MMA حضور داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.