هاديپور: اميدوارم بهعنوان اولين نماينده ايران آغاز خوبي داشته باشم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

آرميــن هــادي پــور اولين نماينــده تكوانــدوي ايــران در رقابتهاي جهاني كــره جنوبي خواهــد بود كه به روي شــياپ چانــگ خواهــد رفــت. آرمين هاديپور با اشــاره بــه برگزاري مســابقات جهانــي تكوانــدو در كره جنوبــي گفــت: «در اولين روز مســابقات جهانــي مبــارزه دارم و اميــدوارم بهعنوان اولين نماينده اســتارت كار را به خوبي بزنم تا ســاير نفرات بــا روحيه باالتــري بتوانند مبــارزه كنند. از لحــاظ آمادگــي در شــرايط خوبي به ســر ميبرم و از لحاظ روحي آماده هســتم. هادي پور همچنين ادامه داد: «مســابقات به ميزباني كره برگزار ميشــود و اصليتريــن حريــف من هم از همين كشــور اســت. كار سخت اما ميزان آمادگي تيم باال است و با اميدواري در اين ميدان حاضر ميشويم. همه بچهها عزمشان را براي تكرار موفقيتهاي قبلي در ميدان جهاني جزم كردهاند.»

مليپــوش ۴5-كيلوگــرم تكواندو با اشــاره بــه اينكه براي اولين بــار در رقابتهاي جهاني حاضر ميشــود، گفــت: «اولين مرتبه اســت كــه در رقابتهاي جهاني حاضر ميشوم و اميدوارم در اوليــن حضــورم نماينــده شايستهاي براي كشورمان باشم و بتوانــم پرچم كشــورمان را به اهتزاز در بيــاورم. اميدوارم مردم ما را از دعاي خيرشــان محروم نكننــد.» تيــم ملــي تكواندوي ايران بــراي حضور در رقابتهاي جهاني راهي كره جنوبي شــده است و از روز شــنبه رقابتهاي خود را در اين دوره از مســابقات شــروع خواهد كرد كــه اميدوار اســت بعد از مدتي ناكامي بتواند با درخشش در قهرماني جهان به موفقيت برسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.