رنگرز: اميد كشتيگير با شخصيتي است

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

حســن رنگرز ميگويد نوروزي مثل يك ســرباز در خدمت تيم ملي بوده و حضور در تيم ملي براي او و ســاير كشتيگيران افتخار بزرگي براي آنهاست.

قهرمان اســبق كشــتي دنيا در خصوص صحبتهــاي اميد نــوروزي مبني بــر اينكه شوراي فني كشــتي فرنگي بايد براي حضور در تيــم ملي بــه او التماس كنــد ميگويد: «كشــتيگيراني مثــل اميد نوروزي، قاســم رضايي، حميد ســوريان ...و قهرمانان بزرگي هســتند كه افتخــارات زيادي براي كشــتي فرنگي ايران كســب كردهاند. شوراي فني بر اساس يكسري از شــاخصهها اقدام به دعوت اميــد نوروزي بــه تيم ملي كرده اســت. فكر ميكنم صحبتهايي كه اميــد نوروزي عليه شــوراي فني انجام داده ســوءتفاهم بوده و شايد هم صحبتهاي نوروزي طور ديگري منتشر شده است.»

رنگرز همچنين ميگويد: «اميد نوروزي كشتيگير با شخصيتي است كه من باور نميكنم او چنين حرفهايي زده باشــد. نوروزي مثل يك سرباز در خدمت تيم ملي بوده و حضور در تيم ملي براي نوروزي و ساير كشتيگيران افتخار بزرگي براي آنهاست.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.