با كم كارها برخورد ميكنيم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رييس كميته داوران فدراســيون كشــتي اعالم كرد، رقابتهاي مرحله نهايي انتخابي تيمهاي ملي كشــتي آزاد و فرنگي بر اســاس قوانين جديد داوري برگزار ميشــود. محمــد ابراهيم امامي درباره برگــزاري رقابتهاي انتخابي مرحله نهايي گفت: «انتخابي تيمهاي ملي كشــتي بر مبناي آخرين مقررات داوري اتحاديه جهاني كشــتي برگزار ميشود. طبق دستور اتحاديه جهاني كشــتي داوران ملزم هستند به صورت جدي با كشتيگيران كم كار كه ســعي ميكنند با اعمالي نظير گرفتن پنجه و انگشــتان، حريف را مهار كنند، برخورد كنند.»

او با اشــاره به برخي قوانين جديد در كشــتي آزاد ادامه داد: «پيش از اين زماني كه كشــتيگير توســط داور كم كار تشخيص داده ميشد مبارزه قطع و اگر آن كشــتيگير نميتوانست در ۰۳ ثانيه از حريفش امتياز بگيرد به وسيله اخطار و امتياز مجازات ميشد اما در حال حاضر فقط با يك امتياز مجازات ميشود.»

امامي همچنين گفت: «در كشتي فرنگي نيز كشتيگيران كم كار بدون اينكه مبارزه قطع شــود، در مرتبه اول اخطار كم كاري ميگيرند و اگر اين كار تكرار شــود باز هم كشتي قطع نميشــود و يك امتياز به حريفش داده خواهد شــد. در حالي كه قبال كشتي توســط داور قطع ميشد و در جريان مبارزه وقفه بهوجود ميآمد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.