دو سهميه بازيهاي پارالمپيك زمستاني به ايران تعلق گرفت

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رييــس انجمن اســكي فدراســيون جانبــازان و معلــوالن از تعلق گرفتن دو ســهميه بازيهاي پارالمپيك زمســتاني به اســكي آلپاين خبر داد. عيســي ساوه شمشــكي در ايــن باره گفــت: «پس از مســابقات بينالمللي اســكي كه ســال گذشــته به ميزباني كشورمان برگزار شد به يك زن و يك مرد اســكي باز، سهميه بازيهــاي پارالمپيــك زمســتاني تعلق گرفت.»

او درباره نام ورزشكاراني كه سهميه ورودي بازيهــاي پارالمپيك را كســب كرده اند، ادامه داد: «دو ســهميه به ايران تعلق گرفته است اما انتخاب اسكي بازان براســاس امتيازاتي است كه آنها به دست ميآورند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.