خواهران افسانه محروم شدند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رأي كميته انضباطي فدراسيون كاراته براي دو بانوي كاراتهكا صادر و اعالم شــد. با راي اين كميته، مهســا افســانه به مدت ۶ ماه و مينا افســانه به مدت يك سال (۶ مــاه قطعي و ۶ ماه تعليقي) از شــركت در رقابتهاي كاراته محروم شدند. نكته جالب اين است كه مســووالن فدراسيون كاراته مهسا افســانه را به دليل فحاشي در خالل رقابتهاي انتخابي كاتا متهم كردند. مهسا و مينا افســانه يك هفته فرصت اعتراض به اين رأي را دارند تا شــايد محروميتشــان كاهش يابد.

حضور تيم ملي جودو در جایزه بزرگ چين

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.