ويروس به منچستر برمي گردد

رونالدو همه چیز رئال نیست

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ - راب ترين ‪Rob Train‬

جمله معروف ســرالكس فرگوســن در فصــل ،2008-2009 در روزهايــي كه شــايعه شده بود باشــگاه رئال مادريد قصــد دارد كريســتيانو رونالــدو را از منچستريونايتد بخرد، هنوز از ياد خيليها نرفته اســت: «مــن يك ويــروس هم به آنهــا نخواهم فروخت.» هشــت ســال از آن زمان گذشته اســت و به نظر ميرسد كه همان ويــروس ميتواند عــالج تمام دردهاي منچســتريونايتد باشــد چرا كه گزارشهايي منتشر شــده مبني بر اينكه رونالدو دوســت دارد به ليگ برتر برگردد. اخباري كه درباره آينده رونالدو وجود دارد فعال چيزي جز يك مشت شايعه بياساس نيست اما نشريه آس اسپانيا بر اين شايعه دامن زد زماني كه با انتشــار يك گزارش به نقل از جانلوكا ديماريتزو نوشــت كه رونالــدو از مدير برنامههايــش ژرژ مندز خواسته اســت هرچه ســريعتر مقدمات برگشــتن او را به اولدترافورد فراهم كند. تــا زماني كه رونالــدو در اردوي تيم ملي پرتغــال در جام كنفدراســيونها اســت احتماال هيچ تأييديهای براي برنامههاي او در آينده منتشــر نخواهد شد اما اين هم يك بار ديگر ممكن اســت به غفلت رئال مادريــد از فكر كردن بــه احتمال جدايي رونالدو منجر شــود. شــايد از دست دادن جذابتريــن بازيكن بازار در دنياي فوتبال اتفاق مطلوبي نباشد اما اين اتفاق ميتواند مانند قرص تلخي باشــد كه هرچه بيشتر جويده ميشود از تلخياش كاسته ميشود. گفته ميشود غرامت فسخ قرارداد رونالدو با رئــال مادريد يك ميليون يورو اســت كه مشــخصا يك نقطه آغاز عجيب براي شــروع هر نوع مذاكرهاي اســت. در واقع كمتــر از يــك پنجم اين رقم هم شــايد بــراي جابهجايي بازيكني كه در اواســط فصل آينده 33 ساله ميشود، كافي باشد، حتي اگر آن بازيكن تا سه چهار سال ديگر بتواند در باالترين سطح بازي كند.

صرفنظر از موضوع داويد دخئا و اين واقعيات كه آلوارو موراتا هم دوســت دارد به منچســتريونايتد برود، خريد رونالدو از رئــال مادريد احتماال بــا رقمي در حدود 100 تا 150 ميليــون يورو ممكن خواهد بــود. اينكه رقم كف بــراي آغاز مذاكرات چقــدر خواهد بود بــه اشــتياق بازيكن بــراي رفتن و ميزان تعلــق خاطر او براي ماندن در تيم اسپانيايي بستگي دارد. اگر رونالدو واقعــا بخواهد برنابئو را ترك كند، زينالديــن زيدان و فلورنتينو پرس رييس باشــگاه مانعش نخواهند شد و پرس حتي خوشحال خواهد شد تا از يونايتد غرامتي سنگين بگيرد.

ثبت يك ركــورد جهاني براي فروش رونالــدو همچنين ميتواند به رئال مادريد كمكــي قابل توجــه براي آغاز تالشــش جهت محك زدن استقامت موناكو در برابر پيشنهادهاي وسوســه انگيز كهكشانيها براي فروش كيليان امباپه باشــد. گزارش شده اســت كه رئال و موناكو براي انتقال مهاجم 18 ســاله فرانسوي موناكو به رئال مادريد بر ســر رقم پايه 100 ميليون يورو توافــق دارند اما رئال مادريــد براي اينكه ديميتــري ريبولولف، مالك موناكو را براي ورود به مذاكرات قانع كند، شــايد مجبور شــود دوبرابر اين رقم را پيشنهاد كند كه در ايــن صورت چند بازيكــن ديگر مانند موراتا و دانيلو بايد قرباني شــوند تا بودجه خريد پديــده قهرمان لوشــامپيونا تأمين شود.

از لحــاظ ســابقه عملكــرد در ليگ قهرمانان اروپا در سالهاي اخير، ميتوان گفت كــه رئــال مادريــد نميخواهد با فــروش رونالدو به يونايتــد يكي از رقباي مســتقيمش در اروپا را با دســت خودش تقويــت كند. از طــرف ديگر اما مســاله ماركو آسنسيو در ميان است. روزنامههاي ورزشي اســپانيا در طول فصل اخير چند بار از هواداران دربــاره اينكه كدام بازيكن رئال مادريــد براي آنها محبوبتر اســت نظرســنجي به عمل آوردند و آسنســيو همواره آن كســي بود كه هواداران تأكيد داشتند بايد به او فرصت حضور در تركيب اصلي داده شود و اين در حالي بوده است كه آنها ميدانند پست بازي او همان جايي اســت كه رونالدو بــازي ميكند. با وجود اينكه پرس هرگز بــه اين موضوع اعتراف نخواهد كرد كه در انتقال رونالدو به رئال مادريد شــروع كننده نبود و در واقع اين مدير سابق باشگاه رامون كالدرون بود كه مذاكرات با منچستريونايتد را آغاز كرد اما آسنســيو پروژه پرس است و همانطور كه او فصل گذشــته با اولين گلهاي خود در تمام مســابقات تواناييهايش را ثابت كرد، آماده است پا در كفش هر ستارهاي حتي رونالدو بكند.

يك واقعيت تلخ براي رونالدو اين است كه با وجود تالشهاي تحسينبرانگيزش، او هرگز مانند ستارههاي قبلي رئال مادريد از سوي هواداران مورد تحسين واقع نشده اســت و حاال آسنســيو فرصتــي بينظير دارد تا مســتقيما جاي رونالدو را بهعنوان كارآمدترين گلزن رئال مادريد بگيرد. اگر فلورنتينــو پرس بتواند يك همكاري ميان آسنســيو و امباپه برقرار كنــد، ميراثي از خود به يادگار خواهد گذاشت كه برخالف خريد رونالدو كه به كالدرون نســبت داده ميشــود، انحصــارا به نام خــودش ثبت خواهد شــد. يــك خط حمله بــا حضور امباپه، بنزما، بيل و آسنســيو كه ميتواند به خط حمله MBA معروف شود، چيزي است كه ميتواند ميراث پرس را در دوران مديريتش در رئــال مادريد زيباتر كند. با رونالــدو يا بدون رونالــدو، افتخارات رئال مادريد ادامه خواهد داشت.

منبع: سایت ESPN

در فیس بوك از پیراهن دوم فصل بعد خود كه سیاه است، رونمایي كرد. نکته جالب حضور روني در این تبلیغ بود كه نشان ميدهد سال آینده در یونایتد ميماند.

ســان- آینده گرندپري چین و ســنگاپور در فرمول یك در هالهاي از ابهام قرار دارد، دلیلش هم نبســتن قرارداد مالي درست اســت. در عوض گرندپري فرانسه بعد از یك دهه، از سال آینده به مسابقات برمي گردد. در تصایر، نیکو رزبرگ را در مسابقه بزرگ سنگاپور در 2016 ميبینید كه پیروزیاش را جشن گرفته و همچنین نمایي از پیست فرانسه را میبینید.

سانمنچستر یونایتد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.